Lanjut ke konten

NUBUAT ROSUL MUHAMMAD SAW DIKITAB NABI YESAYA

Februari 27, 2017

Oleh : Piter Mochsen [Mualaf Mantan Penginjil]

DENGAN RAHMAT KEAGUNGAN NAMA ALLAH
YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG
PENGUASA PENGHAKIMAN

“Berkumandanglah suara di Gurun Paran dari Kota maupun Desa-Desa Hunian Kedar , bersorak sorailah penduduk perbukitan dan pegunungan meneriakkan pujian yang memuliakan kemunculan Sang Pemimpin ; Yang mendakwakan Penghormatan kepada Tuhan , Api Kepahlawanan yang akan membakar setiap jiwa dipeperangan serta tak akan patah terbunuh ,namun selalu Selamat dan memenangkan peperangan menghadapi musuh musuhnya hingga Hukum Kerajaan Allah ditegakkan ”
[ Yes 42 : 1-13 ]

SESUNGGUHNYA TERDAPAT DARI YANG MEREKA KETAHUI ; PARA PEMBACA KITAB MENGENAL MUHAMMAD SEPERTI PADA ANAK ANAK MEREKA SENDIRI .
Para Ahli pembaca Kitab terdahulu sebenarnya telah mengetahui akan datangnya Rasul terakhir, yakni Muhammad.
Bahkan mereka mengetahui infomasi ini secara jelas dan detail, sedetail mereka mengenal anak-anak mereka sendiri.
Dan dengan petunjuk Firman Allah:
Orang-orang yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui.
[ QS Albaqarah 2:146 ]

FIRMAN ALLAH DIKITAB KITAB PENDAHULU ;
BERULANG ULANG MENGEMUKAKAN MURKA ALLAH BAGI ISRAEL KARENA DOSA MEREKA
Keluaran 33:3
Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Katakanlah kepada orang Israel: Kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika Aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah Aku akan membinasakan kamu ”

* ISRAEL MENGINGKARI ALLAH ,Yes 1: 1-3
Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak; keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umat-Ku tidak memahaminya.”
* ISRAEL,PENDOSA YANG SARAT DENGAN KESALAHAN ; KETURUNAN PENJAHAT
Yes 1:4
* BANGSA YANG SEMAKIN MURTAD,Yes1:5
* ISRAEL MENJADI NEGERI YG SUNYI Yes1:7
* HANYA SEBAGIAN KECIL DARI ISRAEL DIAMPUNI & DIBERI KESELAMATAN,Yes1:9
* ALLAH MENOLAK PERSEMBAHAN KORBAN ISRAEL Yes1: 11
* DOA ISRAEL TIDAK DIDENGARKAN Yes1;15
* ISRAEL NEGERI SUNDAL & KAUM PEMBUNUH Yes1:21
* ISRAEL KEHILANGAN BERKAT ALLAH DAN TIDAK DIAMPUNI Yes22: 5,14
* DOSA SIRIK & MUSRYIK ; PENYEMBAHAN
BERHALA DAN SIHIR TIDAK DIAMPUNI ; ALLAH MENAJISKAN HARTA KEKAYAAN MEREKA .
Yesaya 2:6-9
Sungguh, telah Kaubuang umat-Mu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di Timur dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak.
Negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya; negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya.
Negerinya penuh berhala-berhala; mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya.
Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan — janganlah ampuni mereka!

DIANTARA BENTUK PENEBUSAN DOSA :
BERBUATLAH YANG MAKRUF DAN CEGAHLAH KEMUNGKARAN
BERILAH STATUS KEPADA JANDA2 & BELALAH HAK ANAK YATIM
Yesaya 1:16-18
Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata-Ku. Berhentilah berbuat jahat,
belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam; belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda .
Dan Firman Allah ;
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu):
Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.
[ QS Albaqarah 2 : 83 ]
Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:
“Orang yang bekerja untuk menghudupi waninta –wanita janda dan orang miskin seperti seorang yang berjuang di jalan Allah”

ALLAH MENJANJIKAN PETUNJUK PENEBUSAN DOSA ISRAEL MELALUI SEORANG HAMBA PILIHAN ,SEORANG NABI DENGAN TUGAS SEPERTI MUSA .
RASUL TERAKHIR ; YANG TERKECIL DAN AKAN DIBERI KEMULIAAN TERBESAR UNTUK MENDIRIKAN KERAJAAN ALLAH .
Ulangan 13 :13
Seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya.
Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban.

YESUS MENERANGKAN TENTANG YOHANES SEBAGAI YANG TERBESAR BAHKAN MELEBIHI DIRINYA SENDIRI ,
NAMUN NABI YANG AKAN DATANG KEMUDIAN ; YANG TERAKHIR / TERKECIL DAN AKAN MENJADI YANG “PALING BESAR ”
Matius 11:11
11 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari pada Yohanes Pembaptis, namun yang TERKECIL dalam Kerajaan Sorga [ Sang Mesias ; Nabi TerAkhir ] akan LEBIH BESAR dari padanya.

TIDAK AKAN ADA LAGI NABI DENGAN CIRI DAN TUGAS SEPERTI MUSA YANG BERASAL DARI BANI ISRAIL
Ulangan 34:10-12
Seperti Musa yang dikenal TUHAN dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel, dalam hal segala tanda dan mujizat, yang dilakukannya atas perintah TUHAN di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya,dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel.

=== YESAYA 54 ===
* HAGAR YANG DITINGGALKAN SUAMINYA
* ALLAH MENJANJIKAN KETURUNAN ABRAHAM DARI ISTRINYA HAGAR ; ISMAIL MENJADI BANGSA YANG BESAR ,
PERKEMAHAN SUKU SUKU MEREKA AKAN MENGEMBANG HINGGA MEMPEROLEH WILAYAH BANGSA LAIN.
Yesaya 54:1-3, 11
Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak dari pada yang bersuami, firman TUHAN.
[ Seruan Untuk istri KeDua Abraham ; Hagar dan anaknya Ismail Yang Akan terwujud menjadi Bangsa Besar ]
Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya; panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu!
Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi.

ISMAIL bin ABRAHAM & KETURUNANNYA ;
” BANGSA YANG BESAR ”
DI PEGUNUNGAN PARAN
Kejadian 25:12-13, 15-16
Inilah keturunan Ismael, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sara itu.
Inilah nama anak-anak Ismael, disebutkan menurut urutan lahirnya: Nebayot ; anak sulung Ismael, selanjutnya Kedar [ QURAISY ] Adbeel, Mibsam,
Hadad, Tema ( MADINAH ) , Yetur, Nafish dan Kedma.
Itulah anak-anak Ismael, dan itulah nama-nama mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, DUA BELAS ORANG RAJA , masing-masing dengan sukunya
Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar; ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah.
Maka tinggallah ia di PADANG GURUN PARAN , dan ibunya mengambil seorang isteri baginya dari tanah Mesir.

ALLAH BERSUMPAH MERAHMATI KASIH SETIA BAGI KETURUNAN DARI ISMAIL BIN ABRAHAM ; DENGAN PERJANJIAN DAMAI SEJAHTERA [ ESENSI ISLAM ] ,
SELURUH KETURUNAN ISMAIL DILINDUNGI ALLAH & AKAN MENJADI MURID ; HAMBA ALLAH.
YESAYA 54 : 10 -17
Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi KASIH SETIAKU tidak akan beranjak dari padamu dan perjanjian DAMAI SEJAHTERA KU tidak akan bergoyang, firman TUHAN, yang mengasihani engkau.
Semua anakmu akan menjadi murid TUHAN, dan besarlah kesejahteraan mereka;
engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu.
Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba TUHAN dan kebenaran yang mereka terima dari pada-Ku, demikianlah firman TUHAN.

MUHAMMAD SAW ;
SEORANG RASUL TERAKHIR SESUAI YANG ALLAH JANJIKAN DAN YANG AKAN DIBERI KEMULIAAN TERBESAR, DIMANA MUSUH MUSUH AKAN DITUNDUKKAN DIBAWAH KAKI SANG MESIAS ,
MAKA NABI DAUD MEMANGGILNYA SEBAGAI ” TUAN ”
Yesaya 55 : 3
Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup! Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud.
Mazmur 110:1-3
Pujian Daud ,Demikianlah firman TUHAN kepada tuanku: “Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.”
Tongkat kekuatanmu akan diulurkan TUHAN dari Sion: memerintahlah di antara musuhmu!
Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan; dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun.

SEBAGAI ORANG YAHUDI NABI ISA ;YESUS MENGEMUKAKAN NUBUAT DAUD,,
BAHWA ” SANG MESIAS ” BUKANLAH DARI KETURUNAN DAUD ( YAHUDI )
” JIKA DAUD MEMANGGIL SANG MESIAS SEBAGAI TUAN, MANA MUNGKIN ADALAH ANAKNYA PULA ?”
INI SEKALIGUS MENYANGKAL DIRINYA YANG DISEBUT AKAN MENDIRIKAN KERAJAAN ALLAH , DIMANA:
ALLAH AKAN MENUMPAS MUSUH2 YANG KAFIR HINGGA BERADA DIBAWAH KAKI SANG MESIAS ; MUHAMMAD S.A.W
Matius 22:41-46
Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, kata-Nya:
“Apakah pendapatmu tentang Mesias?
Anak siapakah Dia?”
Kata mereka kepada-Nya: “Anak Daud.”
Kata-Nya kepada mereka: “Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut Dia Tuannya, ketika ia berkata:
Tuhan telah berfirman kepada Tuanku:duduklah di sebelah kanan-Ku,sampai musuh-musuh-Mu Kutaruh di bawah kaki-Mu.
Jadi jika Daud menyebut Dia Tuannya, bagaimana mungkin Ia anaknya pula?”
Tidak ada seorang pun yang dapat menjawab-Nya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepada-Nya.

MUHAMMAD SAW ;
RASUL YANG DITETAPKAN SEBAGAI RAJA ATAS SEGALA BANGSA
Yesaya 55 : 4-5
Sesungguhnya, Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa;
sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kaukenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena TUHAN, Allahmu, dan karena Yang Mahakudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau.

RASUL YANG AKAN SELALU BERHASIL MEMENUHI KEHENDAK ALLAH DAN TIDAK AKAN TERBUNUH .
Yesaya 55 : 11
demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.

RASUL YANG BERSUKA CITA MENGANTARKAN KEMANSYURAN AGAMA ALLAH [ ISLAM ] SEBAGAI TANDA ABADI .
YESAYA 55:11, 13
Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai; gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan.
Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi TUHAN, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap.

MUHAMMAD SAW [ YESAYA 41,42,43 ] ;
* SEORANG PEMBEBAS ; PENYELAMAT YANG DIBANGKITKAN DARI TIMUR , PENUH KETAQWAAN MENYAMPAIKAN FIRMAN HUKUM ALLAH DIKITAB ALQUR”AN .
* RASUL YANG SELALU MEMPEROLEH KEMENANGAN DIPEPERANGAN DAN TIDAK AKAN TERBUNUH .
Yesaya 41:2
“Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja? Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup”

* RASUL YANG MENGEJAR MUSUHNYA HINGGA MELINTASI NEGERI2 ASING ,Yes 41:3
* RASUL YANG TELAH DINUBUATKAN SEJAK AWAL HINGGA TERGENAPI ,Yes41:4
* RASUL YANG MEMPERSATUKAN ORANG MUKMIN DARI SEGALA SUKU DAN MENGGENTARKAN MUSUH ,Yes 41:5-7
* RASUL YANG BERGERAK DARI ARAH UTARA SEBELAH TIMUR UNTUK MEMENUHI MURKA ALLAH MENGHANCURKAN BERHALA2 ,Yes 41: 25-29
Aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang, dari sebelah matahari terbit Aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur.
Sesungguhnya, sekaliannya mereka seperti tidak ada, perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan.

MUHAMMAD SAW ; HAMBA YANG ALLAH PILIH ,PENYABAR DAN TEGUH HATI UNTUK MENYATAKAN HUKUM ALLAH BAGI SEGALA BANGSA ,Yes 42: 1-3
Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku, yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan.
Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum.

RASUL YANG DIBERKAHI KESELAMATAN DAN TIDAK AKAN TERBUNUH HINGGA DITEGAKKANNYA HUKUM DAN RISALAH AGAMA ALLAH ;ISLAM ,Yes 42:4
” Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan TIDAK AKAN PATAH TERKULAI , sampai ia menegakkan hukum di bumi; segala pulau mengharapkan pengajarannya ”

RASUL YANG DIUTUS UNTUK TUGAS PENYELAMATAN DAN MENJADI JANJI
” RAHMAT BAGI SEMESTA ALAM ” Yes 42: 5-7
Beginilah firman Allah, TUHAN, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya:
“Aku ini, TUHAN, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu; Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa,
Dan Firman Allah :
” Dan tiadalah Kami mengutus kamu Muhammad , melainkan untuk menjadi Rahmat Bagi Semesta Alam ”
[ QS An Nabiya 21:107 ]

RASUL YANG AKAN MEMENUHI NUBUATAN PARA NABI TERDAHULU DEMI MENEGAKKAN AGAMA ALLAH YANG TAUHID & MENGHANCURKAN BERHALA BERHALA ,Yes 42; 8-9.
Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau kemasyhuran-Ku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan, hal-hal yang baru hendak Kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, Aku mengabarkannya kepadamu.”

RASUL YANG MEMBERI PETUNJUK KITAB ALLAH UNTUK MENERANGI KEGELAPAN JAHIRIAH DAN MEMPERMALUKAN PENYEMBAH BERHALA ,Yes 42: 16-17
Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak Kulakukan kepada mereka, yang pasti akan Kulaksanakan.
Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan: “Kamulah allah kami!”

* SERUAN KEPADA ISRAEL DAN SEGALA BANGSA UNTUK BERSAKSI BAHWA MUHAMMAD SAW ADALAH HAMBA ALLAH YANG TERPILIH DEMI TUGAS PENYELAMATAN ;
RAHMAT BAGI SEMESTA ALAM.
* ALLAH MEMBUAT KETETAPAN BARU ; KUNCI KERAJAAN ALLAH TELAH DICABUT HAK NYA DARI ISRAEL ,
DAN MENJADIKAN BANGSA PADANG GURUN [ ARAB ] YANG DIPILIH MEMBERITAKAN KEMANSYUHRAN NYA ,Yes 43: 10-21
“Kamu inilah saksi-saksi-Ku,”
demikianlah firman TUHAN, “dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada-Ku dan mengerti, bahwa Aku tetap menyertai Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi.
firman-Nya: “Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala!
Lihat, AKU HENDAK MEMBUAT SESUATU YANG BARU , yang sekarang sudah tumbuh; dimulai ,belumkah kamu mengetahuinya?
Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.
Binatang hutan akan memuliakan Aku, serigala dan unta, sebab Aku telah membuat air memancar di padang gurun [ Zam Zam ] dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihan-Ku [ Bangsa Arab dan Risalah Agama ISLAM ]
umat yang telah Kubentuk bagi-Ku akan memberitakan kemasyhuran-Ku.”

SAAT KEMUNCULANNYA ,NABI ISA ;YESUS MENYAMPAIKAN PESAN YANG SAMA :
” KERAJAAN ALLAH TELAH DICABUT HAK NYA DARI BANGSA YAHUDI ” DAN TELAH DIBERIKAN KEPADA BANGSA LAIN YANG MEWAKILI KEMUNCULAN SANG MESIAS
( DI GURUN PARAN ARABIA )
Matius 21 42 44
Kata Yesus kepada mereka: “Belum pernahkah kamu baca dalam Kitab Suci:Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru:hal itu terjadi dari pihak Tuhan,suatu perbuatan ajaib di mata kita.
Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa KERAJAAN ALLAH TELAH DIAMBIL DARIPADAMU ( bangsa Yahudi )
dan akan diberikan kepada suatu BANGSA YANG AKAN MEMENUHI KEINGINAN2 ALLAH,
Dan barangsiapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur dan barangsiapa ditimpa batu itu, ia akan remuk.”

YESUS MENUBUATKAN PINDAHNYA ARAH KIBLAT DARI YERUSALEM KE MEKKAH
· Yohanes, 4 : 21
“ Saatnya akan tiba, bahwa kamu akan
menyembah Bapa bukan digunung ini dan bukan juga di Yerusalem .”

Seperti yang bisa kita temukan dan diketahui dimasa sekarang ini, bahwa satu satunya tempat ; arah kiblat dimana segala bangsa datang berduyun duyun dan melaksanakan ibadah menyembah Allah hanya kita dapati di Kabah ; Rumah Ibadah Allah di tanah Mekkah , Arab.

=== YESAYA 29 ===
TERCENGANG HERAN LAH MEREKA YANG MENYAKSIKAN KEHENDAK ALLAH
Yesaya 29:9-11
Tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata! Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing, tetapi bukan karena arak!

SAATNYA AKAN TIBA BAHWA MASA KENABIAN DAN NUBUATAN DITUTUP
TIDAK ADA LAGI NABI YANG DIUTUS DARI ISRAEL
HINGGA KEDATANGAN NABI YANG TERAKHIR ; MUHAMMAD S.A.W
Sebab TUHAN telah membuat kamu tidur nyenyak; matamu — yakni para nabi — telah dipejamkan-Nya dan mukamu — yaitu para pelihat — telah ditudungi-Nya.
DAN FIRMAN ALLAH :
“Muhammad itu sekali-kali bukanlah Bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” [ QS al-Ahzab: 40 ]

MAKA ALLAH MENAMPILKAN SEBUAH KITAB TERMETERAI [ ALQUR’AN ] YANG MERANGKUM SEMUA NUBUATAN
HANYA HAMBA YANG DIBERI KUNCI HIKMAH; HIDAYAH AKAN BISA MEMAHAMINYA
Yesaya 29:11-16
Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan: “Baiklah baca ini,” maka ia akan menjawab: “Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai”;
dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan: “Baiklah baca ini,” maka ia akan menjawab: “Aku tidak dapat membaca.”

ALQUR”AN,
KITAB YANG ALLAH PELIHARA UNTUK HAMBA YANG HENDAK DISUCIKAN HATINYA
DAN Firman Allah :
” Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.
Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,
pada kitab yang terpelihara (Labuhul Mahfuzh),
tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan hatinya.
Diturunkan dari Allah ; Rabb Penguasa Semesta Alam ”
[ QS Al Waqiah 56:75 ]

MUHAMMAD NABI YANG UMMI DIKITAB PENDAHULU .
Dan Firman Allah :
” Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung ”
[ QS Al Araf 7 : 157 ]

ORANG MUNAFIK MENGINGKARI FIRMAN
ALLAH DAN SEBALIKNYA MENURUTI KARANGAN MANUSIA ,MAKA ALLAH MENGHILANGKAN HIKMAT & KEARIFAN YANG SEBELUMNYA DIANUGERAHKAN BAGI ISRAEL
Yesaya 29 : 13-14
Dan Tuhan telah berfirman:
“Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dari pada-Ku, dan ibadahnya kepada-Ku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan,
maka sebab itu, sesungguhnya, Aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan; hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi.”

CELAKALAH ORANG YANG MENYEMBUNYIKAN KEBENARAN, MEMUTARBALIKKAN FAKTA DAN MENGINGKARI ALLAH .
BAGAIMANA YANG DICIPTAKAN BISA DISAMAKAN DENGAN SANG PENCIPTA ?
Yesaya 29 : 15-17
Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap TUHAN, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata: “Siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita?”
Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu! Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya: “Bukan dia yang membuat aku”; dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya: “Ia tidak tahu apa-apa”?

HUKUMAN ALLAH ATAS KELALIMAN ; MANUSIA YANG SUKA BERDALIH Roma 1:18
Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman.

AZAB ALLAH BAGI KAUM MUNAFIK YANG TIDAK MEMULIAKAN ALLAH
MAKA PIKIRAN MEREKA MENJADI SIA2 ,BODOH DAN GELAP, Roma 1 : 21
Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap.

MEREKA BERGAYA HIKMAT, PADAHAL TELAH MENJADI BODOH , Roma 1 : 22
Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh.

KARENA MEREKA MENSEKUTUKAN ALLAH YANG MAHA GHAIB DAN SUCI SEBAGAI MANUSIA , Roma 1 : 23
Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar.

MAKA AZAB ALLAH MENCEMARKAN DIRI MEREKA; Roma 1 : 24
Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka.

KARENA MEREKA MENYEMBAH MAKHLUK YANG DICIPTAKAN DAN MALAH MELUPAKAN SANG PENCIPTA YANG MULIA ,
Roma 1 : 21
Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya, amin.

NABI ISA ; YESUS MENGECAM ISRAEL
MENGUNGKAPKAN KEMBALI NUBUAT YANG DISAMPAIKAN OLEH NABI YESAYA :
Markus 7:6-9
Jawab-Nya kepada mereka: “Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik! Sebab ada tertulis: Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku.
Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia.”
Yesus berkata pula kepada mereka:
“Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri”

==== YESAYA 21 ===
MUHAMMAD SAW ;
RASUL DARI ARABIA YANG HIJRAH DARI MEKKAH KE MEDINAH, AJAIB
SETAHUN KEMUDIAN MEMENUHI PERINTAH ALLAH BERPERANG DENGAN PASUKAN 300 ORANG MENGALAHKAN PARA PENYEMBAH BERHALA DARI SUKU KEDAR YANG BERJUMLAH RIBUAN PASUKAN.
Yesaya 21 : 13
Ucapan ilahi terhadap Arabia.
Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan!

PERINTAH KEPADA PENDUDUK TEMA ; Medinah , UNTUK MENOLONG RASUL ALLAH ; MUHAMMAD SAW
Yesaya 21 : 14
Hai penduduk tanah Tema [ Medinah ; Kaum Anshar ], keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti!

YANG MELARIKAN DIRI/ HIJRAH DARI INTIMIDASI KEDAR ; QURAISY [ MEKKAH ] ke MEDINAH ; KAUM ANSHAR.
Yesaya 21
Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan.

SETAHUN KEMUDIAN
BERKAT ALLAH KEPADA RASULNYA; MUHAMMAD
AKAN MENGALAHKAN KEMULIAAN KEDAR
( PENYEMBAH BERHALA)
PADA ” PERANG BADAR ”
Yesaya 21
Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku:
“Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar
( Qurais ) akan habis.
Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab TUHAN, Allah yang menciptakan Israel, telah mengatakannya.”

=== YESAYA 60 & 66 ===
BERKAT ALLAH BAGI MEKKAH
DIMANA SEGALA BANGSA AKAN BERDUYUN DUYUN DATANG ,
DOMBA DOMBA KEDAR [ QURAISY ] & NEBAYOT [ PUTRA SULUNG ISMAEL ]
AKAN TERHIMPUN SEBAGAI KORBAN HEWAN TERNAK DIMEZBAH KEPADA ALLAH .
DAN RUMAH IBADAH ALLAH ” KABAH DI MEKKAH ” AKAN DISEMARAKKAN .
Yesaya 60:1-7
Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu.
Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu.
Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu; anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong.
Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu.
Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Syeba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur TUHAN.
Segala kambing domba KEDAR akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan NEBAYOT [ Putra suling Ismail ] akan tersedia untuk ibadahmu; semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah-Ku sebagai korban yang berkenan kepada-Ku, dan Aku akan MENYEMARAKKAN RUMAH KEAGUNGANKU .

PETUNJUK ILLAHI ,
KABAH ; RUMAH IBADAH ALLAH YANG TERAKHIR.
Yesaya 66:1-2
Beginilah firman TUHAN: Langit adalah takhta-Ku dan bumi adalah tumpuan kaki-Ku; rumah apakah yang akan kamu dirikan bagi-Ku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentian-Ku?
Bukankah tangan-Ku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi?
demikianlah firman TUHAN.
Tetapi kepada orang inilah Aku memandang: kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku.

RUMAH IBADAH ALLAH YANG DIBERSIHKAN DARI 360an BERHALA OLEH RASUL MUHAMMAD SAW DAN MENGHADAPI INTIMIDASI SAUDARA2NYA ; KEDAR.
Yesaya 66:5
Dengarlah firman TUHAN, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya! Saudara-saudaramu, yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati nama-Ku, telah berkata:
“Baiklah TUHAN menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu!”
Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu.

KELAK SELURUH UMAT MANUSIA AKAN SUJUD MENYEMBAH ALLAH SAJA .
Yesaya 66:23
Bulan berganti bulan, dan Sabat berganti Sabat, maka SELURUH UMAT MANUSIA AKAN DATANG UNTUK SUJUD MENYEMBAH DIHADAPANKU , firman TUHAN SEMESTA ALAM .

MUHAMMAD ; RAHMAT BAGI SEMESTA ALAM & ISLAM SEBAGAI AGAMA TAUHID
Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya ; Muhammad dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai
[ QS Al Taubah 9:33 ]

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
Katakanlah: “Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah: “Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa. maka hendaklah kamu berserah diri (kepada-Nya)”
Jika mereka berpaling, maka katakanlah:
“Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian ajaran yang sama antara kita dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh?”
[ QS Al Anbya 21:107-109 ]

ISLAM AGAMA SELURUH NABI
Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama Allah dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.
Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang akan diberi petunjuk kembali kepadaNya.
[ QS As Shuraa 42:13 ]

BERSATULAH DALAM TALI AGAMA ALLAH ; ISLAM
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk
[ QS Al Imran 3:103 ]

ALLAH TELAH MENAMAI SEJAK DAHULUNYA BAGI SEMUA UMAT SEBAGAI MUSLIM
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.
Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim.
Dia ; Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua ; Muslim menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali agama Allah.
Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong
[ QS Al Hajj 22:78 ]

DIAWAL PENCIPTAANNYA ,
HAKEKAT JIWA MANUSIA TELAH MENGIKRARKAN TAUHID ; MENG ESA KAN ALLAH SEBAGAI MUSLIM
Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman):
“Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab:
“Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi MengEsakan Engkau “.
(Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak ingkar mengatakan:
“Sesungguhnya kami bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini ; Untuk M engEsakan Tuhan”
[ QS Al Ar’af 7 : 172 ]

AGAMA IBRAHIM ADALAH ISLAM !
IBRAHIM BUKANLAH ORANG YAHUDI DAN BUKANPULA PENGANUT NASRANI,
DAN MENGAPA KALIAN BERBANTAH TANPA DALIL ; PADAHAL TAURAT DAN INJIL DITURUNKAN SESUDAH MASA IBRAHIM !
Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir?
Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka kenapa kamu bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
[ QS Al Imran 3 : 63-65 ]

” SESUNGGUHNYA ALLAH TELAH MEMILIH AGAMA INI BAGIMU ; MAKA JANGANLAH KALIAN MATI KECUALI DIKONDISI BER-AGAMA ISLAM ”
Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh.
Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: “Tunduk patuhlah!” Ibrahim menjawab: “Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam”.
Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya’qub.
Ibrahim berkata:
“Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam”
[ QS Albaqarah 2 : 130-132 ]

MUHAMMAD RAHMAT BAGI SEMESTA ALAM
Dan Firman Allah :
” Dan tiadalah Kami mengutus kamu Muhammad , melainkan untuk menjadi Rahmat Bagi Semesta Alam ”
[ QS An Nabiya 21:107 ]

SELURUH KEHIDUPAN LANGIT & BUMI BERTASBIH KEPADA ALLAH
Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
[ QS Ass Shaff 61 : 1 ]

BINATANG BINATANG ADALAH MERUPAKAN KAUM JUGA
Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.
[ QS An Naml 6 :38 ]

JIN BERIBADAH KEPADA ALLAH
Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan lalu mereka berkata: “Diamlah kamu untuk mendengarkannya”.
Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.
Mereka berkata:
“Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.
Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih
[ QS Al Ahqaff 41 : 29 – 31 ]

MALAIKAT MALAIKAT BERTASBIH KEPADA ALLAH DAN SENANTIASA MEMOHONKAN AMPUNAN BAGI HAMBA HAMBA YANG BERIMAN
“(Malaikat-malaikat) yang memikul ‘Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb-nya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan):
“Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala
Ya Rabb kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga ‘Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang shalih di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,
dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar”.
[ QS. Al Mu’min: 7-9 ]

Bismilahirromanirrohim,
Ya Allah ,,,Limpahkanlah Rahmat bagi junjungan kami Muhammad ; Yang merupakan Lautan CahayaMu
Yang Menyimpan RahasiaMu
Yang menyampaikan KehendakMu
Yang terpilih dari KerajaaanMu
RasulMu Penutup yang Engkau tentukan
Mendirikan KerajaanMu
Yang memenuhi maksud Dari RahmatMu
Jalan bagi Syariat AgamaMu yang Tauhid
Manusia yang menjadi Rahmat bagi seluruh Kehidupan di Semesta Alam ; Yang muncul dari pancaran CahayaMu
dengan Shalawat Yang menghapuskan permasalahan kami ; membuka jalan kami dari kesempitan ; menyelamatkan kami dari keburukan ; menegakkan kami dari ketergelinciran ; Yang Memenuhi hajat hajat kami; dengan Shalawat yang Engkau Ridhai ; Beliau Ridhai dan dengannya Kami DiRidhai , Wahai Rabb Pencipta dan Penguasa Semesta Alam.
Shalawat sebanyak yang meliputi IlmuMu Yang terangkum diKitab KitabMu ; Yang tercatat oleh Firman sesuai KehendakMu ; Yang disaksikan oleh Malaikat MalaikatMu
Shalawat sebanyak Hujan ,bebatuan , pasir , dedaunan ,pepohonan , buih diLautan , air pada semua mata air , sumur sumur ,sungai sungai dan sebanyak Makhluk yang diciptakan oleh Engkau YaAllah ; sejak Awal zaman hingga Akhir Zaman berikut semua peristiwa yang terjadi

Segala Puji Bagi Allah ; Tuhan Semesta Alam Yang Maha Pemurah dan Maha Penyantun .
Segala Pujian Terindah hanya bagi Allah, Rabb Pencipta dan Penguasa Semesta Alam beserta Segala isinya.
Tuhannya para Malaikat , para Nabi dan Rasul,dan Bagi seluruh kehidupan Dunia dan Akherat.
Semoga Allah melimpahkan Rahmat dan Keselamatan Sempurna untuk para Nabi dan rasulNya dan kepada Nabi terakhir ; Muhammad s.a.w beserta seluruh keluarga dan para sahabat
Demikian pula semoga kesejahteraan Dunia dan Akherat dicurahkan kepada Kita
dan Untuk seluruh hamba Allah yang beriman,,,,
Alhamdulillah
Amin.

 

Penulis : Piter Mochsen [Mualaf/ Mantan Penginjil]

Pemilik Group “ISLAM BERSATU MUALLAF BERSERU

13344510_1334325613263884_1223570444668480209_n

PITUNG, SEJARAH PERLAWANAN BETAWI YANG TERDISTORSI

September 6, 2016

ezgif.com-gif-maker

 

BERDASARKAN KITAB AL FATAWI

Pitung atau Pituan Pitulung adalah salah satu organisasi perlawanan rakyat Jakarta yang dibentuk pada tahun 1880 Masehi oleh Kyai Haji Naipin atas saran dari Pejuang Jayakarta dan Sesepuh adat Tempo Dulu. Kyai Haji Naipin adalah seorang yang alim dan juga dikenal sebagai salah satu ahli silat yang handal di kawasan Tenabang.

PITUNG didirikan setelah seluruh anggotanya melewati beberapa tes seperti ujian jurus terakhir illmu silat, ujian ilmu agama yang sudah mereka pelajari, ujian ilmu tarekat serta diakhiri dengan khataman Al-Qur’an yang diikuti oleh 7 santri terbaik Kyai Haji Naipin. Setelah dinyatakan lulus maka ketujuhnya dibaiat untuk selalu setia dalam jihad fisabillah, setia terhadap persahabatan, selalu menolong rakyat dan hormat dan patuh terhadap orangtua, ulama dan sesepuh adat.

Nama Pitung yang berarti 7 Pendekar Penolong, mengambil dari inspirasi Surat Al Fatehah yang terdiri dari 7 ayat. Oleh karena itu ke 7 Pendekar ini selalu ditekankan untuk terus menghayati dan mengamalkan kandungan Surat Al Fatehah dalam setiap perjuangan mereka.

Diantara ke 7 Pendekar itu maka kemudian dipilihlah yang paling terbaik untuk menjadi pemimpin, jatuhlah pilihan itu kepada salah satu murid yang paling dicintai KH Naipin yaitu Radin Muhammad Ali Nitikusuma. KH Naipin memang sangat sayang pada sosok ini, karena sejak kecil Radin Muhammad Ali adalah seorang Yatim dan beliau juga tahu bagaimana kisah terbunuhnya ayah Muhammad Ali. Sedangkan ibunya telah menikah lagi dengan salah seorang duda yang mempunyai anak yang berada di daerah Kemanggisan. Kasih sayang ulama sufi ini juga sangat wajar karena dia adalah paman Radin Muhammad Ali.

Beliau Radin Muhammad Ali Nitikusuma adalah sosok yang alim dan soleh, pewaris silat Kyai Haji Naipin dan silat-silat warisan pejuang Jayakarta. Beliau dikenal sebagai sosok yang tegas dan pantang kompromi dengan penjajah kafir. Ayahnya syahid dibunuh penghianat bangsa yang diantaranya para Tuan Tanah China dan centeng-centeng bayarannya, harta bendanya dirampas dan keluarga besarnya banyak yang diburu dan difitnah. Beliau yatim sejak umur dua tahun. Di mata penjajah sosok ini lebih dikenal sebagai perampok daripada pejuang.

Orang kedua yang juga tidak kalah hebatnya adalah Ratu Bagus Muhammad Roji’ih Nitikusuma. Dialah otak dibalik semua strategi perlawanan gerakan Pitung. Dikenal licin dan sulit untuk ditangkap. Namanya sering disebut sebagai Ji’ih. Sosoknya alim dan Soleh dan dikenal sangat keras perlawanannya terhadap penjajah kafir. Dia tidak seperti yang digambarkan dalam beberapa film. Dia justru sangat cerdas dan penuh perhitungan.

5 orang lagi juga tidak kalah hebatnya, mereka adalah Abdul Qodir, Abdus Shomad, Saman, Rais, Jebul ( Ki Dulo/Abdulloh). Salah satu dari mereka yaitu Bang Jebul dengan hanya berapa gebrakan jurus “Sira Macan” bahkan pernah membuat babak belur Schout Van Hinne dalam sebuah adu tanding silat di Tangerang sehingga dari kejadian inilah Hinne menjadi sangat dendam terhadap semua anggota Pitung karena merasa telah dipermalukan di depan khalayak ramai. Hinne juga pernah kena batunya saat semua Anggota Pitung menangkapnya di daerah Jelambar. Disini dia dan pasukan marsosenya dihajar habis-habisan. Pasukan Marsosenya yang terkenal sadis lari terbirit birit ketika berhadapan dengan Pitung. Anggota Pitung kesal karena Hinne ini memfitnah Pitung dan mengancam beberapa orang yang pro terhadap perjuangan Pitung. Tapi semua anggota Pitung masih memberikan kesempatan dia hidup dengan catatan dia tidak menindas rakyat dan tidak memfitnah Pitung sebagai gerombolan perampok.

Seperti pada sebuah perjuangan pasti ada resiko..dua orang anggota Pitung yaitu Jebul dan Saman pada tahun 1896 pernah tertangkap dan dipenjarakan di Glodok. Namun mereka berhasil meloloskan diri bahkan berhasil membunuh beberapa marsose. Beberapa anggota Pitung juga harus mengalami mati syahid. Dji’ih tertembak tahun 1899 Masehi, jenazahnya masih bisa diselamatkan. Radin Muhammad Ali syahid ditembak tahun 1905 MasehiUst Ahmad Sahal:
. Beliau ditembak bertubi tubi oleh para Marsose sampai akhirnya rubuh, namun sampai detik detik kematiannya dia tidak menyerah dan terus bertakbir.

Setelah Syahid jasad Muhammad Ali dimutilasi penjajah kafir melalui para inlander yg menjadi “anjing anjing penjajah” yang rela menindas saudaranya sendiri. Jasad Muhammad Ali yang tidak sempurna kemudian disholatkan oleh para alim ulama di kawasan Slipi dan sekitarnya untuk kemudian dimakamkan di daerah Bandengan. Para ulama dan sesepuh yang berada di daerah Jipang Pulorogo (Slipi, Palmerah, Rawa Belong, Kemandoran dan sekitarnya) sangat berduka dengan kematian salah satu pejuang terbaik mereka.

Pitung adalah fakta sejarah, kisah mereka tercatat dalam kitab Al Fatawi, kisah mereka adalah kisah perlawanan kaum muslimin yang tertindas oleh penjajah kafir dan antek anteknya Mereka adalah Mujahid Sejati yang membela agama Islam dan rakyat Jakarta, mereka bukan Perampok, mereka orang orang terpelajar dan juga mengerti tentang dunia politik yang diterapkan penjajah.

Kisah mereka tentu tidak akan pernah sesuai dengan kisah yang berasal dari penjajah kafir baik itu melalui koran mereka ataupun para sejarawan kolonialis yang memang bekerja untuk kepentingan penjajah. Penjajah pada masa itu dengan politik devide et imperanya bahkan berusaha untuk menciptakan Pitung-Pitung palsu untuk memancing Pitung Pitung asli keluar dari persembunyian. Bahkan saat syahidnya Radin Muhammad Ali , salah satu fihak yang menjebaknya mengaku sebagai Pitung asli.

Para anggota Pitung adalah manusia biasa, mereka tidak mempunyai ilmu macam-macam apalagi sampai memakai jimat seperti yang disebarkan beritanya oleh Belanda kalau Pitung Sakti mandraguna. Isu peluru emaspun dibuat-buat dan disebarkan kepada masyarakat agar Radin Muhammad Ali dianggap sosok sakti namun ternyata Belanda ternyata bisa membunuhnya, Belanda menciptakan cerita fiktif seperti ini agar masyarakat semakin takut. Jasadnya sengaja dimutilasi agar masyarakat kehilangan jejak sejarahnya dan juga tidak bisa lagi menziarahi makamnya. Namun sekalipun jasadnya terpencar kisah kepahlawanan pejuang tangguh ini tidak akan pernah hilang dari tanah Jakarta ini…

Kematian dua orang dedengkot Pitung tentu mengguncangkan perasaan keluarga besar mereka yang ada di wilayah Jipang Pulorogo (kini merupakan daerah Slipi, Palmerah, Kemanggisan, Rawa Belong, Kemandoran dan sekitarnya), sehingga akhirnya banyak dari mereka yang trauma dan menutup diri terhadap fihak luar (terutama oknum-oknum pendatang yang telah setia menjadi “anjing-anjingnya penjajah”) Mereka betul-betul semakin terpukul karena kematian dua orang Mujahid itu telah melibatkan oknum-oknum bayaran pribumi yang disewa para tuan tanah china dan penjajah kafir..lagi-lagi politik devide et impera dimunculkan.

Pasca kematian dua orang tokoh utama Pitung, penjajah semakin gencar membuat berita dan kabar bohong tentang Pitung, digambarkan kalau Pitung itu identik dengan ilmu-ilmu yang aneh dan senang pakai jimat, padahal semua anggota Pitung hanya diajarkan ilmu beladiri dan juga ilmu ilmu agama seperti Ilmu Tafsir, Ilmu Fiqih, Ilmu Hadist, Ilmu Tassawuf, Ilmu Tauhid, Ilmu Alat dan juga pengetahuan tentang strategi-strategi perlawanan. Mereka juga melek terhadap dunia politik yang berkembang pada masa itu, sehingga karena lengkapnya pengetahuan mereka, penjajah menghabisi gerakan ini sampai ke akar akarnya yang salah satunya dengan cara menghancurkan sejarah asli Pituan Pitulung, tidak heran ada kabar bahwa Pitung katanya orang China, Pitung katanya dari daerah luar, padahal semua anggota Pitung pribumi asli Jakarta yang sudah menetap ratusan tahun.

PITUAN PITULUNG….1 untuk 7….7 untuk 1

7 Golok adalah jiwa kesatria mereka
Allah SWT Dasar hidup mereka
Rasulullah SAW panutan suci mereka

Al Fatehah untuk KH Naipin, Asy-Syahid Radin Muhammad Ali Nitikusuma, Asy-Syahid Ratu Bagus Muhammad Roji’ih Nitikusuma, Abdul Qodir, Abdus Shomad, Rais, Saman, Abdullah (Jebul)

Disarikan dari KITAB AL FATAWI yang dtulis ulang dari tulisan lama ke dalam bahasa arab melayu oleh Al Allamah Asy-Syekh
H Ratu Bagus Ahmad Syar’i/Kumpi Syari/Babe Betawi) atas perintah Guru Mansur Sawah Lio tahun 1910 Masehi di Jakarta.

Dipublikasikan kembali oleh : Ustadz Ahmad Sahal.

 

Kisah Inspiratif Dokter yang Mati Suri: Aku Melihat Surga dan Neraka

September 5, 2016

output_JW5OdS

 

Di dalam Al Qur’an Surat Az-Zumar Ayat 42, Allah Aza Wa Zala telah menyampaikan :

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. (Q.S. As Zumar : 42)

Seorang dokter anestesi asal California, Rajiv Parti, mengaku pernah berkelana ke alam baka tanpa disengaja. Saat itu, menurutnya, ia melayang di antara surga dan neraka.

Peristiwa tersebut berawal dua hari sebelum Natal 2010. Parti dilarikan ke rumah sakit karena mengalami demam dengan suhu melebihi 40 derajat Celsius.

Ia pun harus menjalani operasi darurat untuk mengeringkan daerah panggulnya dan mengambil sfingter akibat infeksi yang telah menyebar ke darahnya.

Berbaring di tempat tidur operasi, sekarat, dan jatuh tak sadarkan diri, membuat Parti membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk dapat benar-benar ‘bangun’.

“Ketika dokter bedah melakukan operasi terhadap tubuhku, aku dapat melihat tindakan itu dari langit-langit,” ujarnya kepada News.com.au seperti dikutip Liputan6.com pada Minggu (4/9/2016).

“Pada awalnya aku pikir ahli anestesi telah mencampurkan obat untukku, karena ada satu benda mirip ketamin yang dapat memberikan rasa ‘keluar’ dari tubuh.”

Ilustrasi (sumber : telegraph.co.uk)© Disediakan oleh Kreative Media Karya Online Ilustrasi (sumber : telegraph.co.uk)“Tapi ketika aku memeriksa catatan medis setelah bangun dari operasi, itu bukan penyebabnya. Kesadaran saya pergi ke tempat yang berbeda–mati suri,” imbuhnya.

Saat ‘melayang’ di atas tubuhnya yang dioperasi, Parti mengaku mendengar lelucon yang dilontarkan oleh dokter bedah dan dapat mencium bau infeksi yang ada di dalam tubuhnya. Ia pun masih mengingat hal itu ketika telah sadar.

“Ketika meninggalkan tubuhku, aku dapat melihat operasi yang dilakukan kepadaku, aku dapat mencium infeksi itu dan mendengar sesuatu yang dikatakan dokter bedah,” ujarnya.

“Ketika aku telah tersadar, aku mengulang lelucon itu kepadanya.”

“Dokter bedah pun mengatakan, mungkin dosis anestesi yang diberikan kepadaku terlalu ringan dan menyebabkan aku setengah terjaga ketika operasi. Namun aku tak merasakan sakit, jadi aku tahu itu bukan penyebabnya,” jelasnya.

Ilustrasi kiamat (manataka.org)© Disediakan oleh Kreative Media Karya Online Ilustrasi kiamat (manataka.org)Ketika ‘keluar’ dari tubuhnya, Parti mengaku berkelana ke dalam dunia yang tampak seperti neraka, di mana ia melihat kegelapan, api, dan mendengar makhluk yang meratap.

“Reaksi pertamaku ketika melihat tempat ini adalah ‘mengapa aku di sini’ dan ‘apa yang telah kulakukan’, aku telah tiba di gerbang neraka,” ujarnya.

Namun, ayahnya tiba-tiba muncul dan menggiring dia ke sebuah terowongan cahaya. Kegelapan yang tadinya ia alami berganti dengan “cahaya seribu matahari yang tak menyakiti mata.”

Parti memahami bahwa cahaya itu merupakan cinta yang murni. Ia diberi kesempatan kedua untuk kembali dan mengubah hidupnya sepenuhnya.

Titik Balik Kehidupan Parti

Parti yang merupakan Kepala Anestesi di Rumah Sakit Jantung Bakersfield pada 2008, meyakini ia dipertemukan dengan neraka karena telah menjadi dokter yang sangat egois.

Kebahagiannya ia bangun dari kekayaan luar biasa dan pekerjaan prestisenya. Parti juga tinggal di rumah mewah, memiliki beberapa mobil, dan mampu membeli hampir apapun yang ia mau.

Namun kekayaannya tak membuat dirinya menjadi sosok bijaksana.

“Aku adalah orang yang sangat egois. Ketika menjadi dokter, aku tak memiliki kepekaan terhadap pasien-pasienku,” ujarnya.

“Ketika bertemu dengan pasein, aku selalu bertanya kepada diri sendiri,’Apa yang bisa aku dapatkan dari orang ini?’,” kenangnya.

Pada Agustus 2008, Parti didagnosa menderita kanker prostat. Operasi untuk mengobati penyakitnya itu membuatnya mengalami rasa sakit luar biasa.

Ia pun mengonsumsi obat penghilang rasa sakit yang menyebabkan dirinya kecanduan. Tak lama setelah itu, ia didiagnosis mengalami depresi.

Saat ini Parti sedang menjalankan misi untuk mengajarkan kebenaran yang telah menjadi tujuan hidupnya (News.com.au)© Disediakan oleh Kreative Media Karya Online Saat ini Parti sedang menjalankan misi untuk mengajarkan kebenaran yang telah menjadi tujuan hidupnya (News.com.au)Parti meyakini, hal tersebut membuatnya mengalami mati suri dan memberikan pengalaman menuju gerbang neraka sebelum bertemu dengan ayahnya yang menggiringnya menuju cahaya.

“Aku dengan mudah dapat menghidupkan kembali pengalaman saat mati suri. Dari pertemuan dengan ayah hingga berada di tepi neraka, ke kehidupan masa lalu yang menjelaskan egoku, hingga pertemuan dengan Malaikat Pelindung yang keluar dari ladang bunga dan bersinar dengan kekuatan cinta yang tak terlukiskan,” ujarnya dalam buku Dying to Wake Up.

“Di tempat surgawi itu, mereka memberiku arah hidup baru dengan berkata ‘Sekarang saatmu untuk sembuh dari penyakit jiwa: kecanduan, depresi, nyeri kronis dan kanker,” imbuhnya.

Sebelum mengalami mati suri, Parti mengaku bahwa dirinya tak percaya adanya hidup setelah mati. Namun saat ini ia sedang menjalankan misi untuk mengajarkan kebenaran yang telah menjadi tujuan hidupnya.

Parti membagi pengalaman tersebut ke dalam buku yang berjudul Dying to Wake Up: A Doctor’s Voyage into the Afterlife dan Wisdom He Brought Back.

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

“Maka jika datang waktu kematian mereka, tidak bisa mereka tunda dan dan mendahulukannya sedetikpun,”[QS. An-Nahl: 61].

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

“Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, untuk menguji siapa diantara kalian yang terbaik amalnya”. [QS. Al-Mulk:2]

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,” (QS. Al-Mulk:2).

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ

“Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah,” (QS. Al-Qashash: 88).

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت

“Setiap jiwa pasti akan merasakan mati,” (QS. Ali Imran: 185).

Hakikat Al-Quran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan membuktikan akan kebenaran firman Allah Yang Maha Kuasa. Karena itu renungkanlah. siapakah yang mengatur kerja dari waktu ketika sel-sel dalam tubuh manusia bekerja? Siapakah yang melindunginya dari segala kerusakan yang mungkin terjadi? Siapakah yang mengawasi atas pemeliharaannya,dan siapakah yang menyediakan dan membekalinya berupa energi yang dibutuhkan. Semua karena kekuasaan Allah SWT

CAHAYA MUKMIN : INILAH 3 KUNCI RAHASIA MEMASUKI SURGA ‘ADN (SURGA VIP) YANG DISEDIAKAN ALLAH SEHINGGA DAPAT BERKUMPUL BERSAMA RASULULLAH.

September 1, 2016

 

ezgif.com-add-text (11)

 

Sebagaimana Janji Allah kepada Mukmin baik Laki laki maupun Perempuan dalam Al Qur’an Surat At Taubah ; 72, yaitu :

 

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

 

“Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga ‘Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.” (Q. S. At Taubah : 72)

 

Surga ‘Adn adalah VIP nya Surga karena di sana kita akan berkumpul dengan Rasulullah dan para sahabat dan muslimin terbaik selama di dunia dengan berbagai Fasilitas mewah yang Allah sediakan kepada hambaNya.

 

Namun untuk bisa Memasuki Surga VIP tersebut seorang Mukmin harus memiliki 3 Anak Kunci ini yang telah diberikan kepada Rasulullah untuk dibagikan kepada Ummat Islam, ada pun yang dimaksud 3 Anak Kunci tersebut adalah sebagai berikut :

 

 

 Kunci ke 1 >> Memperbanyak Sujud kepada Allah

Dari Rabi’ah bin Ka’ab al-Aslami radhiyallahu ‘anhu dia berkata :

كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

“Saya bermalam bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu aku membawakan air wudhunya dan air untuk hajatnya, maka beliau bersabda kepadaku, ‘Mintalah kepadaku.’ Maka aku berkata, ‘Aku meminta kepadamu agar aku menemanimu di surga -dia berkata, ‘Atau dia selain itu’. Aku menjawab, ‘Itulah yang dia katakan-maka beliau menjawab, ‘Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud’.” (HR. Muslim : 754)

 Pelajaran dari Hadist :

Pertama : Memperbanyak sujud dalam hadits di atas maksudnya adalah memperbanyak sholat sunnah. Berkata an-Nawawi di dalam Syareh Shahih Muslim ( 4 / 206  ) :

“ Hadist di atas terdapat anjuran untuk memperbanyak sujud, dan yang dimaksud sujud di sini adalah sujud di dalam sholat.  Hadist ini merupakan dalil bahwa memperbanyak sujud lebih utama dari memperpanjang ketika berdiri. “

Kedua : Bersujud menjadi salah satu jalan menuju syurga karena sujud merupakan posisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah.  Sebagaimana tersebut dalam hadist Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

أقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

 “ Posisi hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia bersujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya.” ( HR.Muslim, 483 )

Hadist ini sesuai dengan firman Allah :

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

“ Dan sujud dan mendekatlah . “ ( Qs. al-‘Alaq : 19 )

Ketiga : Sujud merupakan simbol tawadhu’ dan ibadah kepada Allah, karena ketika sujud seseornag meletakkan anggota badan yang paling dia muliakan dan yang paling tinggi posisinya, yang kemudian begitu saja diletakkan di atas tanah yang diinjak setiap hari.

Keempat : Hadist di atas menunjukkan bahwa seseorang yang menyatakan cintanya kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam harus dibuktikan dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Dan barang siapa yang menyatakan cintanya kepada Allah, maka harus mengikuti tuntunan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Berkata al-Munawi di dalam Faidhu al-Qadir (  4/440) :

وفيه أن مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة من الدرجات العالية التي لا مطمع في الوصول إليها إلا بحضور الزلفى عند الله في الدنيا بكثرة السجود انظر أيها المتأمل في هذه الشريطة وارتباط القرينتين لتقف على سر دقيق فإن من أراد مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يناله إلا بالقرب من الله ومن رام قرب الله لم ينله إلا بقرب حبيبه  (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) أوقع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بين المحبتين وذلك أن محبة العبد منوطة بمتابعته ومحبة الله العبد متوقفة على متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم.

“ Dalam hadist tersebut diterangkan bahwa menemani Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam di syurga merupakan derajat yang tinggi yang tidak bisa dicapai kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak sujud.  Maka lihatlah, wahai pemerhati terhadap syarat ini dan hubungannya antara dua indikasi, agar anda mengetahui suatu rahasia yang sangat halus, bahwa barang siapa yang menginginkan untuk menemani Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dan barang siapa ingin dekat dengan Allah, maka tidak akan mendapatkannya kecuali harus mendekati orang yang dicintainya ( yaitu nabi Muhammadshallallahu ‘alaihi wa sallam ) Allah berfirman ( Qs. Ali Imran : 31 ) : ( Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” .) Di sini mencintai Rasul terletak antara dua kecintaan. Hal itu karena kecintaan hamba tergantung kepada keikutannya ( kepada Rasulullah ). Dan kecintaan Allah kepada hamba tergantung kepada keikutannya ( kepada Rasulullah ). “

Kelima : Memperbanyak sujud adalah salah satu aktivitas yang menyehatkan otak manusia. Dr.Fidelma O Leary, Ph d,  Neuroscience dari St. Edward’s University, dalam penelitiannya menemukan sejumlah fakta, diantaranya bahwa aktivitas sujud ternyata membawa dampak positif di dalam kesehatan.. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa ada beberapa urat syaraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki darah. Urat syaraf ini baru bisa dimasuki darah pada saat manusia bersujud.  Dan yang lebih mengejutkan lagi, bahwa urat syaraf ini hanya memerlukan darah pada waktu-waktu tertentu saja, yaitu pada waktu-waktu shalat lima waktu.

Menurut Prof. Hembing,  bahwa jantung letaknya di bawah otak, maka   dia hanya mampu menyalurkan 20% darah ke otak manusia,  dengan memperbanyak sujud, apalagi jika sujudnya lama, maka hal itu akan menambah kekuatan aliran darah ke otak . Hal itu karena pada sujud, jantung manusia sedang berada di atas otak kepala, sehingga darah bisa mengalir ke otak secara maksimal.

Dr. Muhammad Dhiyauddin Hamid, seorang dosen ilmu biologi dan ketua departemen radiasi makanan di pusat teknologi radiasi Kairo, dalam penelitiannya menemukan bahwa sujud bisa menyembuhkan penyakit  nervous, ( salah satu jenis penyakit penyimpangan perilaku, seperti grogi, gelisah, dan takut)

 

KUNCI ke 2 >>  HILANGKAN PENYAKIT HATI

 

Hati (bahasa Arab Qalbu) adalah bagian yang sangat penting daripada manusia. Jika hati kita baik, maka baik pula seluruh amal kita:

Rasulullah saw. bersabda, “….Bahwa dalam diri setiap manusia terdapat segumpal daging, apabila ia baik maka baik pula seluruh amalnya, dan apabila ia itu rusak maka rusak pula seluruh perbuatannya. Gumpalan daging itu adalah hati.” (HR Imam Al-Bukhari)

Sebaliknya, orang yang dalam hatinya ada penyakit, sulit menerima kebenaran dan akan mati dalam keadaan kafir.

“Orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, disamping kekafirannya yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir.” [At Taubah 125]

Oleh karena itu penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik karena bisa mengakibatkan kesengsaraan di neraka yang abadi.

Kita perlu mengenal beberapa penyakit hati yang berbahaya serta bagaimana cara menyembuhkannya.

Sombong

Sering orang karena jabatan, kekayaan, atau pun kepintaran akhirnya menjadi sombong dan menganggap rendah orang lain. Bahkan Fir’aun yang takabbur sampai-sampai menganggap rendah Allah dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kenyataannya Fir’aun adalah manusia yang akhirnya bisa mati karena tenggelam di laut.

Allah melarang kita untuk menjadi sombong:

“Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.” [Al Israa’ 37]

“Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” [Luqman 18]

Allah menyediakan neraka jahannam bagi orang yang sombong:

“Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahannam, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong .” [Al Mu’min 76]

Kita tidak boleh sombong karena saat kita lahir kita tidak punya kekuasaan apa-apa. Kita tidak punya kekayaan apa-apa. Bahkan pakaian pun tidak. Kecerdasan pun kita tidak punya. Namun karena kasih-sayang orang tua-lah kita akhirnya jadi dewasa.

Begitu pula saat kita mati, segala jabatan dan kekayaan kita lepas dari kita. Kita dikubur dalam lubang yang sempit dengan pakaian seadanya yang nanti akan lapuk dimakan zaman.

Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya’ “Uluumuddiin menyatakan bahwa manusia janganlah sombong karena sesungguhnya manusia diciptakan dari air mani yang hina dan dari tempat yang sama dengan tempat keluarnya kotoran.

Bukankah Allah mengatakan pada kita bahwa kita diciptakan dari air mani yang hina:

“Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?” [Al Mursalaat 20]

Saat hidup pun kita membawa beberapa kilogram kotoran di badan kita. Jadi bagaimana mungkin kita masih bersikap sombong?

‘Ujub (Kagum akan diri sendiri)

Ini mirip dengan sombong. Kita merasa bangga atau kagum akan diri kita sendiri. Padahal seharusnya kita tahu bahwa semua nikmat yang kita dapat itu berasal dari Allah.

Jika kita mendapat keberhasilan atau pujian dari orang, janganlah ‘ujub. Sebaliknya ucapkan “Alhamdulillah” karena segala puji itu hanya untuk Allah.

Iri dan Dengki

Allah melarang kita iri pada yang lain karena rezeki yang mereka dapat itu sesuai dengan usaha mereka dan juga sudah jadi ketentuan Allah.

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” [An Nisaa’ 32]

Iri hanya boleh dalam 2 hal. Yaitu dalam hal bersedekah dan ilmu.

Tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara, yakni seorang yang diberi Allah harta lalu dia belanjakan pada jalan yang benar, dan seorang diberi Allah ilmu dan kebijaksaan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya. (HR. Bukhari)

Jika kita mengagumi milik orang lain, agar terhindar dari iri hendaknya mendoakan agar yang bersangkutan dilimpahi berkah.

Apabila seorang melihat dirinya, harta miliknya atau saudaranya sesuatu yang menarik hatinya (dikaguminya) maka hendaklah dia mendoakannya dengan limpahan barokah. Sesungguhnya pengaruh iri adalah benar. (HR. Abu Ya’la)

Dengki lebih parah dari iri. Orang yang dengki ini merasa susah jika melihat orang lain senang. Dan merasa senang jika orang lain susah. Tak jarang dia berusaha mencelakakan orang yang dia dengki baik dengan lisan, tulisan, atau pun perbuatan. Oleh karena itu Allah menyuruh kita berlindung dari kejahatan orang yang dengki:

“Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.” [Al Falaq 5]

Kedengkian bisa menghancurkan pahala-pahala kita.

Waspadalah terhadap hasud (iri dan dengki), sesungguhnya hasud mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. (HR. Abu Dawud)

 

Kunci ke 3 >> Ber-SEDEKAH-lah dijalan ALLAH.

 

Islam menganjurkan para penganutnya untuk berlomba-lomba bersedekah dan membelanjakan harta untuk amal-amal sosial. Rasa solidaritas dan gotong royong dipupuk dan ditanamkan dalam hati dan jiwa kaum muslimin melalui ayat-ayat Qur’an dan hadits-hadits Rasulullah sebagaimana difirmankan oleh Allah swt.:

 

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Al-Baqarah 245).

 

Ayat ini menetapkan bahwa orang yang memberi harta dan atau pertolongan kepada orang yang butuh dan yang tidak punya, ia sebenarnya memberi pinjaman kepada Allah dan berhubungan dengan Dia, dan bahwa Dialah yang akan membayarnya kembali berlipat ganda berupa barakah dan pertumbuhan rezki. Barakah dan pertumbuhan rezki itu dijelaskan dalam ayat tersebut di bawah:

 

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”(Al-Baqarah 261).

 

Seirama dengan maksud ayat tersebut di atas bersabdalah Rasulullah saw.:

 

من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيّب ولا يقبل الله إلاّ الطّيّب، وإنّ الله تعالى تتقبّلها بيمينه ثمّ يربّيها كما يربّى أحدكم فلوّه حتّى تكون مثل الجبل.

 

“Barangsiapa bersedekah dengan senilai sebuah kurma, yang dikeluarkannya dari harta yang baik (halal) dan Allah tidak menerima melainkan barang yang baik, maka Allah akan menerima sedekah itu dengan kanan-Nya, lalu dipeliharanya seperti salah seorang daripada kamu memelihara anak ontanya sampai menjadi besar dan gunung.

 

Sesungguhnya harta kekayaan itu adalah barang titipan yang dititipkan oleh Allah kepada orang-orang yang memilikinya dan yang swaktu-waktu dapat dicabut daripadanya. Pemilik-pemilik itu adalah sebagai penguasa Allah atas harta milik itu untuk digunakannya bagi menutup kebutuhan orang-orang yang butuh dan meringankan kesengsaraan orang-orang yang menderita serta membelanjakannya pada usaha-usaha sosial yang ada hubungannya dengan kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak dan yang dapat memberi kehidupan yang layak dan tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi umat dan negara.

 

Allah swt. berfirman:

 

“Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (Al-Hadid 7).

 

“Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, Padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi.” (Al-Hadid 10).
Harta benda dan harta kekayaan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa dan hati seseorang dan tidak jarang merangsangnnya untuk melakukan tingkah laku dan tindakan-tindakan yang membinasakan dirinya sendiri. Di samping itu pengaruh cinta harta benda dapat mengubah mental manusia dan menjadikannya seorang yang bakhil, serakah, egoistis dan pengecut serta lain-lain sifat yang bertentangan dengan fitrah dan tabiat yang baik. Maka untuk menipiskan cinta yang berlebihan kepada harta kekayaan, Allah melatih hamba-hamba-Nya agar beramal sosial dan melakukan kebaktian dengan harta-bendanya, sehingga dengan berbuat demikian ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh harta yang merusak itu.

 

Berfirman Allah swt.:

 

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Ali-Imran 92).

 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (At-Taubah 103).

 

Mereka yang suka memberi pertolongan kepada sesama manusia dan mengulurkan tangan memberi sedekah dan bantuan kepada yang membutuhkannya akan memperoleh barakah dari Tuhan dan do’a dari para malaikat. Bersabda Rasulullah saw.:

 

ما من يوم يصبح العباد فيه إلاّ وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهمّ أعط منفقا خلفا، ويقول الأخر: اللهمّ أعط ممسكا تلفا.

 

“Tiada suatu pagi hari berlalu melainkan ada dua malaikat turun. Berkata satu di antara dua malaikat itu: “Ya Allah berilah ganti kepada orang yang menafkahkan hartanya,”

 

sedang yang lain berkata: “Ya Allah berilah kebinasaan kepada harta orang yang menggenggamnya (Tidak menafkahkannya).”

 

خيرالنّاس أنفعهم للنّاس.

 

“Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia.”

 

Orang-orang yang berbudi baik (dermawan) selalu berada di bawah lindungan Allah, dilindunginya dari kejahatan dan dari bencana-bencana yang menimpa. Bersabda Rasulullah saw.:

 

صنائع المعروف تقي مصارع السّوء والصّدقة فى خفاء تطفئ غضب الرّبّ وصلة الرّحم تزيد فى العمر وكلّ معروف صدقة وأهل المعروف فى الدّنياهم أهل المعروف فى الأخرة وأهل المنكر فى الدّنياهم أهل المنكر فى الأخرة وأوّل من يدخل الجنّة أهل المعروف

 

“Amal-amal kebajikan dapat mencegah kejahatan yang akan menimpa. Dan sedekah yang disembunyikan memadamkan murka Tuhan. Silaturahmi menambah umur dan tiap perbuatan baik adalah sedekah. Ahli-ahli kebajikan di dunia merekalah juga ahli kebajika di akhirat dan ahli-ahli mungkar di dunia merekalah juga ahli-ahli mungkar di akhirat. Dan yang pertam akan masuk syurga ialah ahli-ahli kebajika (orang-orang yang baik budi).”

 

Hendaklah tiap orang berusaha sekuat tenaganya berbuat baik dan berlomba-lomba melakukan amal-amal kebajikan.

 

Bersabda Rasulullah saw.:

 

على كلّ مسلم صدقة: قالوا: يانبيّ الله فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدّق، قالوا فإن لم يجد؟ قال: يعين ذاالحاجة الملهوف، قالوا فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشّرّ فإنّهاله صدقة

 

“Hendaklah tiap muslim bersedekah, bertanya para sahabat: “Hai Nabi Allah, jika tidak ada yang disedekahkan?” Bersabda Rasulullah saw.: “Bekkerja dengan tangannya memanfaatkan dirinya dan bersedekah.” “Jika tidak dapat?” bertanya lagi para sahabat. “Menolong orang yang berkebutuhan yang sedang payah,” jawab Rasulullah.. “Jika tidak dapat?, tanya lagi para sahabat, yang dijawab oleh Rasulullah dengan sabdanya: “Hendaklah beramal kebajikan, menahan diri dari perbuatan yang buruk dan itulah sudah merupakan sedekah.”

 

Diriwayatkan oleh Abu Dzar Elghifari r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

 

على كلّ نفس في كلّ يوم طلعت فيه الشّمس صدقة منه على نفسه قلت يارسول الله من أين نتصدّق وليس لنا أموال؟ قال: من أبواب الصّدقة التّكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّالله وأستغفرالله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعزل الشّوك عن طريق النّاس والعظم والحجر وتهدى الأعمى وتسمع الأصمّ والأبكم حتّى يفقه وتدلّ المستدلّ على حاجة له قد علمت مكانها وتسعى بشدّ ساقيك إلى اللّهفان وترفع بشدّ ذراعيك مع الضّعيف، كلّ ذلك من أبواب الصّدقة على نفسك

 

“Pada tiap hari di kala matahari terbit, tiap jiwa diwajibkan bersedekah.”Bertanya Abu Dzar: “Bagaimana kami bersedekah sedang kami tidak mempunyai harta?” Rasulullah menjawab: “Di antara pintu-pintu sedekah, ialah bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertasyahud, beristighfar, beramal ma’ruf bernahi mungkar, menyingkirkan rintangan-rintangan di jalan yang dilalui orang seperti duri, tulang dan batu dan menuntun orang buta, memberi pengertian kepada orang yang tuli dan bisu sampai mengerti, memberi petunjuk kepada orang yang mencari sesuatu yang engkau tahu tempatnya, mendatangi orang yang mminta tolong yang susah, payah dan lemah dengan menyingsing baju dan betis, semuanya itu adalah merupakan sedekah bagi dirimu.”

 

Dan dalam sebuah hadits qudsi:

 

إنّ الله عزّ وجلّ يقول يوم القيامة: ياابن أدم مرضت فلم تعدنى، قال ياربّ كيف أعودك وأنت ربّ العالمين، قال: أما علمت أنّ عبدى فلانا مرض فلم تعده، أمالوعدته لوجد تنى عنده. ياابن أدم إستطعمتك فلم تطعمنى، قال ياربّ كيف أطمك وأنت ربّ العالمين؟ قال: أما علمت أنّه استطعمتك عبدى فلان فلم تطعمه، أما علمت أنّك لو اطعمته لو جدت ذلك عندى. ياابن أدم إستسقيتك فلم تسقنى، قال ياربّ كيف أسقيك وأت ربّ العالمين، قال إستسقاك عبدى فلان فلم تسقه، أما إنّك لو سقيته لوجدت ذلك عندى

 

“Berfimanlah Allah swt. pada hari kiamat: “Hai anak Adam, aku sakit, engkau tidak menjenguk-Ku,” Berkata Ibnu Adam: “Bagaimana aku dapat menjenguk-Mu padahal Engkau adalah Tuhan seru sekalian alam.” Berfirman Allah: “Tidakkah engkau tahu bahwa hamba-Ku Fulan sakit dan tidak engkau jenguk, padahal kalau menjenguknya, engkau akan mendapatkan Aku padanya.” “Hai anak Adam”, Allah berfirman, “Aku telah minta makan kepadamu dan engkau tidak memberinya.” Anak Adam menjawab: “Bagaimana aku memberi makan pada-Mu padahal Engkau adalah Tuhan seru sekalian alam?” Allah berfirman: “Tidakkah engkau tahu bahwa hamba-Ku Fulan minta makan dari padamu dan engkau tidak memberinya, tidakkah engkau tahu bahwa kalau engkau memberi makan padanya engkau akan mendapatkan Aku padanya.” Allah berfirman: “Hai Anak Adam, Aku minum kepadamu dan engkau tidak memberinya.” Anak Adam menjawab: “Ya Tuhanku, Bagaimana aku memberi minum kepada-Mu padahal Engkau adalah Tuhan seru sekalian alam?” Berfirman Allah: “Hamba-Ku Fulan minta minum kepadamu dan engkau tidak memberinya, andaikan engkau memberinya niscaya engkau akan menemukannya pada-Ku.

*Kenapa Seorang Mayit Memilih “BERSEDEKAH” Jika Bisa Kembali Hidup ke Dunia?*
______________________________

Sebagaimana firman Allah:

رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ

*”Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda [kematian]ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah…”* {QS. Al Munafiqun: 10}

Kenapa dia tdk mengatakan,
*”Maka aku dapat melaksanakan umroh”* atau
*”Maka aku dapat melakukan sholat atau puasa”* dll?

Berkata para ulama,
*Tidaklah seorang mayit menyebutkan “sedekah” kecuali karena dia melihat besarnya pahala dan imbas baiknya setelah dia meninggal…*

Maka, perbanyaklah bersedekah, karena seorang mukmin akan berada dibawah naungan sedekahnnya. Ini Juga alasanya kenapa Sedekah Itu adalah Jalan Tol nya menuju Surga VIP (Surga ’Adn) yang dijanjikan oleh Allah subhana wa ta’ala.

Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda,

*“Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya, hingga diputuskan perkara-perkara di antara manusia.”* (HR. Ahmad)

Dan, bersedekah-lah atas nama orang-orang yg sudah meninggal diantara kalian, karena sesungguhnya mereka sangat berharap kembali ke dunia untuk bisa bersedekah dan beramal shalih, maka wujudkanlah harapan mereka…

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwasanya ada seseorang mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, kemudian dia mengatakan,

*“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ibuku tiba-tiba saja meninggal dunia dan tidak sempat menyampaikan wasiat padaku. Seandainya dia ingin menyampaikan wasiat, pasti dia akan mewasiatkan agar bersedekah untuknya. Apakah Ibuku akan mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya?* Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, *“Iya”*. (HR. Bukhari & Muslim) *

Dan, biasakan, ajarkan anak-anak kalian untuk bersedekah…

 

Disusun oleh CahyaIman, digali dari berbagai Sumber.

 

” Kisah Agen misi untuk menghancurkan Islam “

Agustus 30, 2016

 

shariffa-carlo
Ini adalah kisah hidupku. Aku mempunyai rencana, organisasi yang mengirimku juga mempunyai rencana dan Allah merupakan sebaik-baik pembuat rencana. Saat remaja, aku sudah tertarik dengan kelompok yang berisi orang-orang yang membenci Islam. Mereka ini mayoritas bekerja di departemen pemerintahan negara dengan satu agenda spesial yakni menghancurkan Islam. Mereka memakai posisinya untuk mempengaruhi kebijakan negara Amerika terhadap semua yang ada hubungan dengan Islam.
Salah satu anggota dari kelompok ini mendekatiku. Dia lihat potensi serta semangatku, kemampuanku bicara di depan umum serta kepedulian untuk menyuarakan hak-hak wanita. Dia menyarankanku untuk mengambil kuliah juruan Jalinan Internasional bagian Timur Tengah. Sesudah lulus, dia menjamin saya segera dapat bekerja di Kedutaan Amerika di Mesir. Lelaki ini ingin saya memakai posisiku untuk mempengaruhi wanita Mesir supaya terjadi Gerakan Wanita Mesir yang menuntut hak-haknya.
Menurutku ini ide yang bagus. Saya lihat sendiri di TV, wanita Mesir dalam kondisi ditindas dan tertindas. Saya ingin menyelamatkan mereka dengan kebebasan menuju sinar kebebasan era 20.
Pergi dari niat ini, saya juga mendaftar kuliah serta memulai pendidikanku. Di perkualiahan, saya belajar Al Quran, hadits, serta sejarah Islam. Saya juga pelajari langkah memakai pengetahuan ini untuk merusak Islam. Saya juga mengasah kemampuanku untuk mengolah kata supaya seakan-akan merekalah (para wanita Mesir) yang mengatakannya. Lantaran sungguh, kalimat yaitu senjata yang begitu bernilai. Namun makin saya pelajari Islam, saya makin penasaran. Serta ini cukup membuatku takut. Untuk meredakan rasa takut ini, saya juga mengambil kelas Kekristenan.
Saya pilih kelas yang diajar oleh profesor dengan reputasi bagus serta memunyai gelar Ph. D. di bagian teologi dari Kampus Harvard. Saya terasa ada di tangan orang yang pas. Serta ya… saya memang ada di tangan orang yang pas, namun bukanlah seperti yang saya pikirkan. Nyatanya profesor ini yaitu penganut Kristen Unitarian. Dia tak yakin pada keyakinan trinitas terlebih pada ketuhanan Yesus. Sebaliknya, dia jadi yakin kalau Yesus itu yaitu seseorang Nabi.
…kata-kata adalah senjata yang sangat berharga. Tapi semakin aku mempelajari Islam, aku semakin penasaran. Dan ini cukup membuatku takut. Untuk meredakan rasa takut ini, aku pun mengambil kelas Kekristenan…
Dia membuktikan apa yang diyakininya ini dengan mengambil Bible dari sumbernya dalam bhs Yunani, Hebrew serta Aramaic. Dia juga tunjukkan di mana letak pergantian itu. Tak itu saja, dia juga tunjukkan bebrapa momen bersejarah yang menyebabkan terjadinya pergantian ini. Waktu perkuliahan selesai, saya tahu keyakinan lamaku sudah rusak. Namun, waktu yang sama saya masihlah belum siap untuk terima Islam.
Saat juga selalu jalan. Saya melanjutkan studi untuk diriku sendiri serta saat depanku sekitaran 3 th.. Sepanjang bebrapa saat ini, saya selalu mempertanyakan kepercayaan Islam ini pada Muslim yang kutemui. Salah satu Muslim itu yaitu lelaki anggota dari Asosiasi Pelajar Muslim. Alhamdulillah, dia lihat ketertarikanku pada Islam. Dia juga mengupayakan saat secara pribadi untuk mengajariku Islam. Di setiap peluang yang ada, dia selalu berdakwah padaku. Semoga Allah mengaruniakan pahala padanya.
Sehari, lelaki ini menghubungiku. Dia memberitahuku kalau ada sekumpulan Muslim yang datang mengunjungi kota tempat kami tinggal. Dia ingin saya bertemu dengan mereka. Saya juga sepakat. Kami berjumpa habis Isya di satu ruang yang diisi minimal 20 lelaki di dalamnya. Mereka menyambutku serta mempersilakanku untuk duduk. Di depan, saya bertemu dengan seorang lelaki Pakistan yang berumur cukup lanjut.
Masya Allah, ayah ini benar-benar menguasai materi Kristen dengan baik. Kami berdiskusi mengenai beragam hal baik dari Bible serta Quran sampai Subuh mendekati. Di titik berikut, dia lakukan suatu hal yang belum pernah dilakukan siapa juga sebelumnya. Dia mengundangku untuk masuk Islam.
Tiga th. saya mencari serta pelajari Islam, belum ada satu juga yang pernah mengundangku untuk masuk Islam. Saya diajari mengenai Islam, berargumen tentangnya bahkan mengejek agama ini namun tak pernah ada terlebih dulu orang yang mengundangku untuk masuk Islam. Jadi saat ayah ini mengundangku, rasa-rasanya seperti gayung bersambut. Semua tampak masuk akal. Saya tahu kalau berikut saatnya. Saya juga tahu kalau berikut kebenaran jadi saya mesti membuat ketentuan.
Alhamdulillah, Allah buka hatiku hingga saya juga berkata, “Ya, saya ingin jadi Muslim. ”
Waktu itu juga, ayah ini membimbingku mengucap kalimat syahadat baik dalam bhs Inggris ataupun dalam bhs Arab. Saya bersumpah untuk Allah, waktu mengucap syahadat itu ada sensasi aneh yang kurasakan. Rasa-rasanya beban yang begitu berat serta besar di dada ini terangkat. Saya juga menarik napas panjang seakan baru pertama kali itu saya dapat bernapas.
Alhamdulillah Allah memberiku hidup yang baru, bersih, serta peluang untuk masuk jannah. Saya berdoa supaya seumur hidupku sampai akhir kelak saya juga mati dalam keadaan sebagai seorang Muslim. Aamiin.

Sumber : VOA-Islam & KhasanahInfo

Kisah Dr. Laurence Brown: Seorang Ateis yang Menjadi Muslim

Agustus 29, 2016

 

dr brown

Sebagian orang menghampiriku dan bertanya bagaimana aku menjadi muslim. Jadi aku ingin menceritakannya untuk menjawab pertanyaan orang-orang dan membuat orang-orang tahu bagaimana aku membuat perubahan besar dalam hidupku.
Kisahnya membawa kita kembali pada tahun 1990. Sebelum tahun 1990, aku seperti orang Amerika pada umumnya. Aku mengikuti filosofi hidup bahwa seseorang yang mati dengan kekayaan terbanyak berarti telah menang. Aku menghabiskan hidupku untuk mencari kekayaandan hanya itulah satu-satunya tujuan hidupku. 

Pada tahun 1990, anak perempuanku lahir, yaitu Christina. Dia bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan anak lain sebelumnya. Jika aku mendirikannya, dia bisa berdiri sendiri. Dan aku seorang dokter di bidang medis, aku mengerti bahwa itu tidak mungkin bisa dilakukan bayi yang baru lahir, tapi aku tidak menganggapnya sebagai sebuah mukjizat. Aku menganggapnya hanya sebagai sesuatu yang menarik, tapi kurasa aku tidak paham pesan dibaliknya. Kurasa pesannya harus datang kepadaku untuk kedua kalinya. Dan kedua kalinya pesan Tuhan datang dalam cara yang lebih dramatis.

Jadi 10 bulan kemudian, pada tahun 1990, anak perempuan keduaku, Hannah terlahir. Dan Hannah dipindahkan langsung dari ruang bersalin di rumah sakit ke bagian Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dan mereka tidak memberitahuku apa alasannya. Aku seorang dokter yang bekerja di rumah sakit George Washington University, yang merupakan salah satu rumah sakit paling terkenal di Amerika Serikat. Itulah rumah sakit dimana Presiden Ronald Reagan dirawat ketika dia tertembak. Perawatan medis di rumah sakit itu mempunyai standar yang tinggi.

 

Jadi ketika aku tahu bahwa anak perempuan keduaku membiru, aku sangat khawatir. Aku melihatnya dalam Intensive Care Unit (ICU), mulai dari dadanya hingga ke ujung kakinya, dia begitu lebam, dia berwarna biru gelap. Dan untukmu yang bekerja di bidang medis tentunya tahu apa artinya itu. Tapi untuk kalian yang tidak tahu, ketika kalian melihat urat-urat kalian di tangan, pada tangan orang kulit putih, urat itu berwarna biru. Alasannya adalah ketika darah membawa oksigen maka warnanya merah. Ketika darah tidak membawa oksigen maka warnanya berubah biru dan seperti itulah warna tubuh anakku.

 

Kami melakukan Cardiac Ultrasound dan ternyata dia mengalami penyempitan pembuluh darah.Sedangkan pembuluh darah adalah alat transportasi utama yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dan penyempitan pembuluh darah adalah mengecilnya jalur pembuluh darah. Kau dapat melihat pembuluh darah berada dalam ukuran normal pada sisi lain, tapi di tengah-tengahnya ada penyempitan dimana pembuluh darah menjadi kecil hingga hampir tertutup. 

 

Jadi itulah kondisi anakku, dia sedang sekarat, tubuhnya lemas. Dan sebagai seorang dokter, aku mengerti apa artinya ini. Aku sering terlibat dalam operasi bedah jantung, aku tahu bahwa hampir pastianak ini harus menjalani operasi bedah jantung, mereka akan membedah jantungnya, menggantikan pembuluh darahnya dengan sebuah graft (saluran buatan) dan anak ini sedang sekarat.

 

Berdasarkan teknologi saat itu, yakni 20 tahun yang lalu, harapanku adalah bahwa anak perempuanku sehabis menjalani operasi ini, berhasil hidup hanya sampai beberapa tahun, lalu harus menjalani operasi lagi untuk mengganti graft-nya (saluran buatan) seiring dia tumbuh dewasa. Dan pada akhirnya graft itu tidak akan mampu lagi menghidupinya sehingga dia akan mati. 

 

Dan itulah kecemasanku waktu itu, itulah kecemasan para dokter di ICU yang menangani anakku waktu itu. Jadi kami semua memandangi bayi yang bahkan belum genap berumur satu hari, tubuhnya sedang sekarat karena kekurangan oksigen, dan kami hanya mengamati dia perlahan-lahan mati.

 

Mereka memanggil seorang ahli bedah jantung dari rumah sakit anak-anak di Washington D.C. Ketika dia datang untuk melihat anakku, aku tidak diperbolehkan masuk karena aku begitu emosional.

 

Aku meninggalkan ruang Intensive Care Unit (ICU). Di samping ruang Intensive Care Unit (ICU) ada tempat berdo’a. Dan aku masih ingat dengan jelas ketika aku berjalan ke dalam ruangan itu dan berdo’adengan tulus untuk pertama kalinya seumur hidupku. Aku tidak pernah berdo’a dengan tulus sebelumnya.

 

Di sepanjang hidupku, aku selalu berkuasa. Jika ada sesuatu yang aku inginkan, aku tahu bagaimana cara mendapatkannya. Aku tidak pernah sekali pun dalam hidupku menghadapi situasi dimana aku tidak bisa mengatasinya, situasi dimana aku tahu bahwa aku sudah tidak punya harapan lagi.

 

Dan banyak orang berpikir bahwa aku masuk Islam dari agama Kristen. Tapi aku tidak pernah sekalipun seumur hidupku seorang Kristen. Aku pada saat itu seorang ateis, faktanya aku mencoba untuk mendebat orang-orang agar mereka tidak percaya pada Tuhan.

 

Ketika aku memasuki ruangan do’a itu, aku mengingat satu hal yang membuatku terkejut adalah bahwa ruangan itu hanyalah ruangan do’a biasa, tidak ada salib, tidak ada patung, tidak ada simbol-simbol keagamaan sama sekali. Dan hal itu membuatku merasa nyaman.

 

Tapi karena aku seorang ateis, do‘aku sangat sederhana tapi do’a ini punya kekuatannya sendiri. Aku menghabiskan seluruh hidupku menolak adanya Tuhan, tapi pada saat itu aku sadar bahwa tidak ada daya untukku menolong anak yang malang ini. Satu-satunya kekuatan, jika Dia memang ada, yang dapat menolong anakku hanyalah Sang Maha Kuasa.

 

Jadi satu-satunya do’a yang bisa kulakukan adalah “Ya Tuhan, jika Kau memang ada.” Dan aku akui, sebenarnya dalam hati aku mengatakan “Aku tidak tahu apakah Kau ada atau tidak, tapi jika Kau ada, maka aku butuh pertolongan.” Dan aku berjanji, jika Tuhan menyelamatkan putriku, maka aku mohon petunjuk-Nya untuk mencari agama yang paling menyenangkan-Nya dan aku berjanji akan mengikuti agama itu. Dan aku mengingat kata-kata itu dengan sungguh-sungguh.

 

Sehabis berdo’a selama kurang lebih 15 menit, kemudian aku kembali ke Intensive Care Unit (ICU), ketika aku memasukinya, para dokter mengerubungi putriku. Ketika aku berjalan ke arah mereka, dokter ahli bedah jantungnya menatap mataku dan berkata bahwa putriku akan baik-baik saja.

Para dokter di sekelilingku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia kemudian memberiku penjelasan tentang istilah medis dan caranya menjelaskan padaku bahwa putriku akan baik-baik saja, dan aku melihat pada dokter-dokter spesialis yang lain, dan kusadari bahwa aku bukanlah satu-satunya orang yang merasa penjelasan itu tidak masuk akal. Dan kusadari meskipun penjelasan itu masuk akal baginya tapi terasa tidak masuk akal bagiku. 

 

Aku berdo’a dengan tulus untuk pertama kalinya dalam hidupku dan aku hanya dapat percaya bahwa ini pasti karena campur tangan Sang Pencipta. Kami melakukan tes ultrasound sebelumnya yang menunjukkan kondisi kehidupannya yang sekarat, lalu kami melakukan tes ultrasound lagi dan ternyataputriku benar-benar normal. Dia tidak perlu dioperasi, dia benar-benar seperti anak normal lainnya,bahkan dia masuk perguruan tinggi tahun ini.

 

Ketika aku melihat keajaiban ini, kusadari bahwa aku telah berjanji. Dan kusadari jika aku tidak memenuhi janji itu, maka aku akan merasa bersalah. Aku berjanji pada Penciptaku semoga dia menuntunku kepada agama yang paling menyenangkan-Nya yang kemudian akan kuikuti, dan hal yangpaling tidak kuinginkan adalah meninggal dunia sebelum memenuhi janji itu.

 

Jadi aku mulai membaca kitab suci berbagai agama, aku mulai mempelajari Buddha, Taoisme, Shinto,Bhagavadgita, Hindu, mulai mempelajari agama monoteisme, yaitu Yudaisme dan Kristen.

 

Dari setiap agama yang kutemui, aku pada dasarnya hanya mengambil kesimpulan Tidak, bukan yang itu.” Tidak terlalu lama bagiku untuk meninggalkan Buddha, Taoisme, Hindu, dan itulah mengapa aku akhirnya mempelajari Yudaisme. Dan ketika aku mempelajari Yudaisme akhirnya aku merasa seperti “Ini baru suatu kebenaran.”

 

Tapi juga ada beberapa hal yang tidak aku percaya. Aku melihat beberapa pertentangan dalam Perjanjian Lama yang akan kita bicarakan dalam tulisan berikutnya, Insya Allah. Aku menemukan prediksi tentang 3 nabi terakhir dan tentunya itu menimbulkan pertanyaan, jika nabi itu bukanlahYohanes Pembabtis (Nabi Yahya A.S.) dan Yesus Kristus (Nabi Isa A.S), jadi siapa nabi itu? Jadi aku mulai mempelajari Kristen. Ketika aku mempelajari Kristen, aku mencari ke segala tempat untuk jawabannya. Aku mempelajari Baptis Selatan, Quakers, Orthodox, Katolik Roma, Mormon, Seven Day Adventists, kepalaku merasa pusing karena banyaknya sekte Kristen yang kuikuti baik sebentar atau lama, dan pada akhirnya aku belum mendapatkan jawabanku. 

 

Aku pergi kepada pendeta dan sesuatu yang jarang dilakukan umat Kristen adalah membaca Bible dan menanyakan kebenaran ayat-ayatnya. Dan tolong mengerti aku mengatakan ini bukan untuk menjatuhkan umat Kristen, aku tidak bermaksud mengkritik umat, maksudku bahwa sebagian besaruamt Kristen menerima iman mereka tanpa syarat, tanpa benar-benar menganalisisnya. 

 

Aku lihat bahwa Yesus Kristus menyebut dirinya sebagai anak manusia, jadi aku ingin pendeta untuk menjelaskan padaku, kenapa para Kristen menyebutnya sebagai anak Tuhan sedangkan dia menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia. Aku menemukan bahwa Yesus Kristus ditanya apakah perintah Tuhan yang paling penting dalam 3 ayat yang berbeda, Dan dia berkata “Ketahuilah wahai Bani Israel, Tuhanmu adalah Tuhan yang satu.”

 

Dan aku tidak dapat menemukan trinitas dimanapun. Jikalau kata trinitas tidak ada dalam Bible, mengapa umat Kristen mengajarkannya, mengapa umat Kristen mempercayainya,? Dan mereka mengatakan itu berdasarkan I Yohanes 4:7 tapi ternyata itu ayat palsu. Ayat itu tidak ada dalam manuskrip yang asli dan mengapa ayat itu telah dimodifikasi dalam Bible yang lebih modern? Itulah mengapa kau tidak akan menemukannya dalam Red Letter Bible yang dipublikasikan pada zaman modern, kau tidak akan menemukannya membicarakan tentang hubungan Bapa, anak, dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu, kau tidak akan menemukannya lagi karena para sarjana zaman ini telah menemukan bahwa itu adalah sisipan yang menyesatkan.

 

Seperti disebutkan dalam referensi Bible Schorfield bahwa ayat itu adalah ayat yang ditambah-tambahkan, ayat itu adalah penyisipan yang menyesatkan, dan aku ingin para pendeta menjawab pertanyaan ini tapi tidak satupun pendeta dari sekte apapun dimanapun yang bisa menjawabnya.

 

Jadi aku merasa lebih kehilangan arah daripada sebelumnya. Aku percaya pada ajaran Yesus Kristus, aku percaya bahwa dia adalah seorang nabi, aku percaya bahwa Tuhan itu satu, aku percaya bahwa hubungan manusia dengan Tuhan adalah langsung tanpa perlu perantara, aku percaya bahwa masing-masing kita bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri, aku tidak percaya bahwa kita membawa noda dari dosa warisan, sebuah dosa yang tidak pernah kita lakukan. Aku merasa aneh dengan teologi trinitarian, tapi aku setuju dengan segala sesuatu yang Yesus Kristus ajarkan dan keduanya adalah hal yang berbeda dan tak ada pendeta yang dapat menjelaskan hal ini padaku.

 

Untuk beberapa tahun, aku terus mencari tapi tak menemukan apapun, karena di Amerika, agama terakhir yang orang-orang pertimbangkan adalah Islam.

 

Ketika aku mempelajari Islam, tentang Nabi Muhammad, maka segala sesuatunya menjadi jelas. Perjanjian Lama menjelaskan 3 orang nabi yang akan datang, Yohanes Pembabtis (Yahya A.S.), Yesus Kristus (Isa A.S.), lalu siapa yang ketiga? Yang ketiga adalah nabi dari Islam, Muhammad S.A.W. Semua ajaran Yesus Kristus mengajarkan bahwa Tuhan hanya satu dan para Nabi termasuk dirinya sendiri adalah manusia biasa. Dia mengajarkan bahwa kita bertanggung jawab langsung dengan Tuhan tanpa seorang perantara, tidak perlu lewat pastor, tidak perlu lewat pendeta dimana kau mengakui dosa-dosamu atau meminta pengampunan darinya. Dan aku merasakan rantai wahyu dalam Islam bersifatkonsisten.

 

Inilah alasanku masuk Islam. Aku sekarang mengerti bahwa Islam adalah agama penutup dari rantai wahyu Tuhan.

 

Dan itulah kisahku yang paling pribadi. Tuhan akan menuntun siapapun yang Dia mau. Jika kau jujur,maka Dia akan menuntunmu dalam jalan yang lurus ini. Tapi jika kau punya penyakit hati, jika kau tidak jujur, jika kau mempunyai hasrat duniawi dimana kau tidak menempatkan Tuhan sebagai tujuan utamamu, dengan mudah kau terjatuh dalam jebakan ini. Kau memulainya dengan bersyukur pada Tuhan namun kau berakhir menyembah salah satu ciptaannya dan bukannya menyembah Sang Pencipta.

 

Beberapa tahun kemudian, sebagai seorang dokter, aku mempunyai seorang pasien yang mempunyai anak laki-laki yang terlahir dengan penyakit jantung yang berbahaya dan tampaknya dia akan mati. Dia berdo’a kepada Tuhan agar anaknya diselamatkan dan dia juga berjanji sama sepertiku. Kemudian anaknya sembuh sama seperti putriku, tapi dia tidak menepati janjinya, dia kembali menjadi ateis.

 

Dan hal ini menyimpulkan kisahku, karena ketika aku menyaksikan hal itu, aku sadar bahwa aku tidak menjadi muslim karena aku sangat pintar, bukan karena aku dapat menemukan kebenaran di dalamnya,sementara orang lain tidak dapat menemukan kebenaran Islam. Wanita ini berada pada situasi yang sama denganku. Dia berdo’a untuk keselamatan putranya yang mengalami gangguan jantung yang fatal, sama seperti putriku yang mengalami gangguan jantung. Dan apa perbedaan diantara kami berdua? Perbedaannya adalah, Allah menuntunku kepada Islam dan membuatku jujur. Sedangkan wanita itu,entah mengapa dia tidak jujur. Dia gagal dalam ujiannya. 

 

Jika ada satu pesan yang ingin kusampaikan kepada kalian adalah, kita datang kepada agama kebenaran bukan karena kuasa kita kecuali jika kita memintanya. Allah menuntun orang yang Dia kehendaki. Berdo’alah kepada Tuhan dengan ketulusan hati, minta kepada-Nya untuk menuntun hati dan pikiranmu kepada agama kebenaran dan agar dia membuatmu senang dengan agama itu. Dan jika kau memang tulus dan jika Allah menjawab do’amu, Insya Allah, maka kau akan merasakan kedamaian ketika agama kebenaran memasuki hatimu. Dan Insya Allah kau akan bergabung sebagai seorang saudara muslim kami

Terima kasih telah membaca tulisan ini, kita akan melanjutkan lagi di lain waktu, Insya Allah, dan aku berharap dapat bertemu lagi denganmu. Salam damai dan semoga Tuhan menuntun kita semua.

Sumber : Lampu Islam Org

 

KEDAHSYATAN DAN KENGERIAN HARI KIAMAT

Agustus 25, 2016

13920735_1158927994157956_5067327852845575912_n

 

Kedahsyatan dan kengerian hari kiamat

Abul-Laits dengan sanadnya meriwayatkan dari A’isyah r.a berkata :
Saya tanya kepada Rasulullah s.a.w, apakah yang cinta itu ingat pada kekasihnya pada hari kiamat? Jawab Nabi s.a.w :

Adapun di tiga tempat (masa) maka tidak ingat.

1. Ketika ditimbang amal sehingga diketahui apakah ringan atau berat.

2. Ketika menerima lembaran catatan amal (suhuf), sehingga ia terima imma dari kanan atau dari kiri.

3. Ketika keluar dari neraka ular naga lalu mengepung mereka dan berkata :
“Aku diserahi tiga macam : orang memperpekutukan Allah dengan lain Tuhan.
Dan orang yang kejam, penentang, dhalim.

Dan orang yang tidak percaya pada hari kiamat (hisab)” maka diringkus semua orang-orang yang tersebut itu lalu dilemparkan semuanya dalam neraka Jahannam, dan diatas neraka Jahannam itu ada jembatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang, sedang di kanan kirinya bantolan dari duri-duri, sedang orang-orang yang berjalan di atasnya ada yang bagaikan kilat, dan bagaikan angin yang kencang, maka ada yang selamat, dan ada yang luka terkena bantolan duri, dan ada yang terjerumus muka ke dalam neraka

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abuhurairah r.a berkata :
Rasulullah s.a.w bersabda :
Diantara dua kali tiupan sangkala (shur) itu jarak empat puluh tahun (Tiupan untuk mematikan dan membangkitkan kembali).
Kemudian Allah menurunkan hujan air bagaikan mani orang laki-laki, maka timbullah orang-orang mati bagaikan timbulnya tanaman

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abuhurairah r.a berkata Rasulullah s.a.w bersabda :
Ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkala dan diserahkan kepada Malaikat Israfil maka ia meletakkannya di mulutnya melihat ke ‘Arsy menantikan bilakah ia di perintah.

Saya bertanya : Ya Rasulullah, apakah shur itu? Jawab Rasulullah s.a.w :
Bagaikan tanduk dari cahaya.
Saya tanya :
Bagaimana besarnya?
Jawab Rasulullah s.a.w : Sangat besar bulatannya, demi Allah yang mengutus ku sebagai Nabi s.a.w besar bulatannya itu seluas langit dengan bumi, dan akan di tiup hingga tiga kali :

Nafkhatul faza’ (untuk menakutkan)
Nafkhatul sa’aq (untuk mematikan)
Nafkhatul ba’ats (untuk menghidupkan kembali)dalam riwayat Ka’ab hanya dua kali tiupan, yaitu mematikan dan menghidupkan
Firman Allah (yang artinya) :

Dan pada hari ditiup sangkakala maka terkejut takut semua yang di langit dan yang di bumi, kecuali yang di kehendaki oleh Allah
(QS An-Naml : 87)

Dan pada saat itu terguncang bumi, dan manusia bagaikan orang mabuk sehingga ibu yang mengandung gugur kandungannya, dan yang menyusui lupa terhadap bayinya, dan anak-anak segera beruban, dan setan-setan berlarian.
Maka keadaan itu berlaku beberapa lama, kemudian Allah menyuruh Israfil meniup yang kedua

Dan ketika ditiup sangkakala maka matilah semua yang di langit dan bumi kecuali yang dikehendaki Allah, kemudian ditiup lagi tiba-tiba mereka bangun dan melihat
(QS Azzumar : 68)

Mereka yang dikecualikan itu ialah :
Ruh orang-orang yang mati syahid, Jibril, Mika’il, Israfil dan hamalatul ‘arsyi dan Malakul maut, sehingga ketika ditanya oleh Allah :

Siapakah yang masih tinggal dari mahlukKU padahal Allah lebih mengetahui, jawab

Malakulmaut : Ya Tuhan Engkau yang hidup yang tidak mati, tinggal Malaikat Jibril, Mika’il, Israfil, Hamalatul ‘arsyi dan aku, maka Allah menyuruh Malakulmaut mencabut ruh mereka

Riwayat Muhammad bin Ka’ab dari seorang dari Abuhurairah r.a berkata : kemudian Allah berfirman :
Harus mati Jibril, Mikail, Israfil, juga Hamalatul ‘arsyi.

Kemudian Tuhan bertanya : Hai malakulmaut, siapakah yang masih tinggal dari mahlukKU? Jawabnya : Engkau Dzat yang hidup yang tidak mati, tinggal hambaMU yang lemah Malakulmaut.

Firman Allah : Hai malakulmaut tidaklah kau telah mendengar FirmanKU :
Kullu nafsin dza iqatul maut (tiap jiwa harus merasakan mati), sedangkan engkau salah satu dari mahlukKU.
Aku jadikan engkau untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau, maka matilah Malakulmaut.

Dalam lain riwayat ketika Malakulmaut diperintah mencabut ruhnya sendiri, maka ia pergi ke tempat di antara surga dan neraka, lalu mencabut ruhnya sendiri, tiba-tiba ia menjerit, yang andaikan waktu itu mahluk masih hidup niscaya mereka semua akan mati karena jeritan
Malakulmaut itu, lalu ia berkata :

“Andaikan saya mengetahui bahwa pencabutan ruh itu seberat ini niscaya saya akan lebih lunak ketika mencabut ruh orang-orang mu’min” kemudian matilah Malakulmaut dan tiada tinggal satupun dari makhluk.

Kemudian Allah berfirman kepada dunia yang rendah ini :
“Di manakah raja-raja dan putra-putra raja, dimanakah raksasa-raksasa dan putra raksasa-raksasa yang malam rizkiKU tetapi menyembah selain Aku”. kemudian Allah berfirman :

“Limanil mulkul yaum?
Lillahil qahhar” (siapakah yang mempunyai hak milik pada hari ini?

Pertanyaan itu tidak ada yang menjawab, maka Allah sendiri menjawab :“
Hanya bagi Allah yang tunggal dan berkuasa segala sesuatu”)

Kemudian Allah menyuruh langit maka menurunkan hujan bagaikan mani lelaki selama empat puluh hari, sehingga air telah menggenang di atas segala sesuatu petinggi 12 hasta, maka Allah menumbuhkan makhluk bagaikan tumbuhnya sayur mayur sehingga sempurna kerangka badannya sebagaimana semula dahulu, kemudian Allah menyuruh : “
Hiduplah hai israfil dan Hamalatul ‘Arsy, maka hiduplah mereka, lalu Allah menyuruh Israfil meletakkan sangkakala di mulutnya, lalu Allah menyuruh Jibril, Mika’il, maka hiduplah keduanya, kemudian Allah memanggil ruh-ruh dan diletakkan dalam sangkakala, kemudian Allah menyuruh Israfil meniupnya untuk membangkitkan, maka keluarlah ruh-ruh bagaikan lebah telah memenuhi angkasa antara langit dan bumi, lalu masuklah ruh itu ke dalam jasad di dalam hidung, maka bumi mengeluarkan mereka.

 

Nabi s.a.w bersabda : “aku pertama orang yang keluar dari bumi” dalam lain hadits : “sesungguhnya Allah jika telah menghidupkan Malaikat Jibril, Mika’il, Israfil maka mereka pergi ke kubur Nabi s.a.w membawa buraq dan perhiasan-perhiasan surga, maka terbukalah bumi untuk Nabi s.a.w.” dan ketika melihat Jibril segera bertanya : “ya Jibril hari apakah ini?” jawabnya : “ini hari kiamat, hari yang pasti, hari yang sangat menggetarkan” lalu bertanya : “ya Jibril, bagaimana ummatku (apakah yang di perbuat Allah terhadap Ummatku)” jawab Jibril : “Terimalah kabar gembira karena engkau yang pertama keluar dari bumi” kemudian Allah menyuruh Israfil meniup sangkakala, tiba-tiba serentak mereka telah bangkit melihat keadaan.

Saya kembali ke hadits Abuhurairah r.a : maka keluarlah manusia dari kubur mereka dalam keadaan telanjang bulat, menuju Tuhan mereka, kemudian berhenti di suatu tempat selama 70 tahun,

Allah membiarkan mereka, mereka menangis sehingga habis air mata, dan mengeluarkan darah, dan berpeluh sehingga banjir sampai ke mulut, kemudian mereka di panggil ke mahsyar mereka buru-buru menuju panggilan itu, maka apabila telah berkumpul semua makhluk, jin, manusia, dan lainnya, tiba-tiba mendengar suara yang keras dari langit, maka terbuka kanit dunia dan turun dari padanya sepenuh penduduk bumi dari para Malaikat, dan mereka langsung berbaris, lalu bertanya :
“Apakah ada di antara kamu yang membawa perintah Tuhan untuk hisab?” dijawab : tidak ada. Kemudian turun ahli langit kedua, dan berbaris pula, kemudian turun penduduk langit ketiga, dan seterusnya sampai langit ketujuh, masing-masing berlipat dari yang sebelumnya dan semua Malaikat itu melindungi penduduk bumi.

Firman Allah (yang artinya) :

Hai para jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan
(QS Ar Rahman : 33)

Peringatan dan ancaman Allah terhadap orang-orang kafir :

Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaithan?
Sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
Dan hendaklah kamu menyembahKU.
Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya syaithan itu telah menyesatkan sebagian besar diantaramu, maka apakah kamu tidak memikirkan?
Inilah jahannam yang dahulu kamu di ancam (dengannya).
Masuklah ke dalamnya pada hari ini di sebabkan kekafiranmu
(QS Yaasin : 60-64)

Maka pada saat itu bertekuk lutut tiap-tiap ummat, tiap ummat di panggil untuk menerima suratan amalnya.
Lalu Allah memutuskan pada semua makhlukNYA.
Dan antara binatang-binatang buas atau ternak, sehingga kambing yang tidak bertanduk diberi hak membalas kambing yang bertanduk, kemudian diperintah menjadi tanah semua binatang-binatang itu.
Dan di saat itu orang kafir berkata : “Aduh sekiranya aku menjadi tanah”

Seperti keterangan dalam ayat :

Sesungguhnya Kami telah memperingatkanmu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah di perbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata : Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.

Nafi’ dari Ibn Umar r.a berkata : Nabi s.a.w bersabda :

Manusia akan di bangkitkan kembali kepada Tuhan pada hari kiamat, sebagaimana keadaan mereka ketika dilahirkan dari perut ibunya telanjang bulat.

Siti A’isyah ra berkata : laki perempuan berkumpul ya Rasulullah?

Jawab Nabi s.a.w : ya.
Siti A’isyah ra berkata : Alangkah malunya, kemaluanku dapat melihat setengah pada setengahnya.

Rasulullah sambil memukul bahu A’isyah bersabda :
Hai putri dari putra Abu Quhafah kesibukan orang-orang pada saat itu tidak memungkinkan akan melihat itu, orang-orang pada mengarahkan pandangan mereka ke langit, berdiri selama empat puluh tahun tidak makan, tidak minum, ada yang berpeluh sampai tumit, sampai betis, sampai perut dan ada sampai di mulut, karena lamanya berhenti, kemudian berdiri para

Malaikat mengelilingi ‘arsy, lalu Allah menyuruh menyerukan nama Fulan ah Fulan maka semua yang hadir melihat-lihat orangnya, lalu keluar orang itu untuk menghadap Tuhan Rabbul ‘Alamin.

Dan bila telah melihat pada Rabbul ‘Alamin dipanggil orang-orang yang pernah dianiaya oleh orang itu untuk diberikan dari hasanat kebaikannya kepada orang-orang yang teraniaya itu, karena pada saat itu tidak ada pembayaran dengan emas, perak (dinar, dirham), maka orang-orang selalu menagih sehingga habis hasanatnya, maka di diambilkan dari dosa orang-orang yang di aniaya itu untuk dipikulkan kepadanya, kemudian jika telah selesai semua maka diperintah : kembalilah ke tempatmu dalam neraka Hawiyah karena pada hari ini tidak ada Dhulum (penganiayaan) sesungguhnya Allah amat segera perhitunganNYA, juga pembalasanNYA.

Maka pada saat itu tidak ada seorang Malaikat yang muqarrab atau nabi Rasul melainkan merasa bahwa tidak akan selamat, kecuali jika mendapat perlindungan dari Allah

Mu’adz bin jabal r.a berkata : Nabi s.a.w bersabda :

Tidak dapat bergerak kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang empat.
Umurnya di gunakan apa sampai habis, dan badannya dalam apa ia rusakkan, dan ilmunya apa ia pergunakan (apakah di amalkan), dan hartanya dari mana ia dapat dan kemana ia keluarkan

Ikrimah berkata :
Seorang ayah akan memegang anaknya pada hari kiamat dan berkata :
“Aku ayahmu ketika di dunia” maka anak itu memuji kebaikannya

Lalu ayah itu berkata :
“Hai anak, kini aku berhajat kepada hasanatmu yang sekecil dzarrah, kalau-kalau aku dapat selamat dengan itu dari apa yang kau lihat ini.”

Jawab anaknya : “Aku juga takut dari apa yang kau takutkan itu, karena itu tidak dapat memberikan kepadamu sedikitpun”

Lalu pergi kepada istrinya dan berkata kepadanya : “aku dahulu suamimu di dunia”, maka dipuji oleh istrinya,

Lalu berkata : “aku ini minta kepadamu satu hasanat, kalau-kalau aku bisa selamat dari apa yang kau lihat ini”
Jawab istrinya : “aku juga takut dari itu terhadap diriku seperti engkau.”

Sebagaimana firman Allah :

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.
Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut pada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNYA dan mereka mendirikan shalat.
Dan barangsiapa yang mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembalimu (QS Al Faathir : 18)

Ibn Mas’ud r.a berkata : Nabi s.a.w bersabda :

Orang kafir akan tenggelam dalam peluhnya karena lamanya hari itu sehingga ia berdoa :
Ya Tuhan kasihanilah aku meskipun masuk ke dalam neraka

Abu Ja’far meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas r.a berkata : Nabi s.a.w bersabda :

Tiada seorang Nabi melainkan ia mempunyai doa yang mustajab, dan semuanya sudang menggunakan doa itu di dunia, sedang aku masih menyimpan doa itu, untuk aku gunakan sebagai syafa’at bagi ummatku pada hari kiamat.

Ingatlah bahwa akulah yang terkemuka dari semua anak Adam dan itu bukan bangga, dan panji Alhamd di tanganku pada hari kiamat yang di bawahnya ada Adam dan anak cucunya, juga tidak bangga dengan itu.

Pada kiamat kesukaran dan kerisauan manusia akan bertambah dahsyat sehingga mereka datang pada Nabi Adam a.s dan berkata

“Hai Abulbasyar (Ayah dari semua manusia) berikan syafa’atmu bagi kami dengan minta kepada Tuhan, supaya segera menyelesaikan kami ini”.

Jawab Adam “Itu bukan bagianku, aku telah di usir dari surga karena dosaku, dan kini aku tidak memikirkan sesuatu kecuali diriku sendiri, lebih baik kamu pergi kepada Nuh a.s karena ia sebagai Nabi yang pertama”

Maka mereka pergi kepada Nuh dan berkata, “Tolonglah kamu mintakan kepada Tuhan supaya lekas membebaskan kami”

Jwab Nuh a.s, “Bukan bagianku, aku telah mendoakan penduduk bumi sehingga tenggelam semuanya, dan kini tidak ada yang aku pikirkan kecuali diriku sendiri, tetapi kamu lebih baik pergi kepada Ibrahim a.s khalilullah”.

Maka pergilah mereka kepada Ibrahim a.s dan berkata, “Tolonglah kami di sisi Tuhan supaya segera memutuskan urusan kami”.

Jawab Nabi Ibrahim, “itu bukan urusanku, sebab aku telah tiga kali berdursta”.

Rasulullah s.a.w bersabda : Ketiga-tiganya itu karena mempertahankan agama Allah,

1. Ketika di ajak ke upacara kaumnya, lalu ia berkata “inni saqiem” (sesungguhnya aku sakit).

2. Ketika berkata “bahwa yang merusakkan berhala-berhala itu hanya itu hanya inilah yang terbesar. (Bal fa’alahu kabiruhum hadza)”

3. Ketika istrinya akan diganggu oleh raja yang dhalim, lalu ia berkata “Ini saudaraku”. karena itu kini kamu pergi kepada Musa a.s sebagai kalimullah yang langsung mendengar firman-firman Allah.

Maka mereka langsung pergi kepada Musa a.s dan berkata “Tolonglah kami gunakan syafa’atmu untuk menghadap Tuhan supaya menyelesaikan urusan kami ini.”

Jawab Nabi Musa a.s “Itu bukan urusanku, aku pernah membunuh orang tanpa hak, dan kini aku tidak memikirkan kecuali nasib diriku, tetapi kamu pergi kepada Nabi Isa a.s ruhullah dan kalimatullah”.

Maka segera mereka pergi kepada Nabi Isa a.s dan berkata “Berikan jasa syafa’atmu mintakan kepada Tuhan supaya segera meringankan penderitaan kami ini”.

Jawabnya “Aku telah di angkat bersama ibuku oleh orang-orang sebagai Tuhan, dan kini tidak ada sesuatu yang merisaukan aku kecuali urusanku sendiri, tetapi bagaimana pendapatmu kalau ada barang terbungkus dan di tutup, apakah dapat mencapai barang itu jika tidak dibuka penutupnya?” .
Jswab mereka : tidak.

Maka ia berkata “sesungguhnya nabi Muhammad s.a.w itu penutup dari semua nabi-nabi, dan Allah telah mengampunkan baginya apa yang lalu dan yang kemudian, lebih baik kamu pergi kepadanya”

Nabi s.a.w bersabda “maka datanglah orang-orang itu kepadaku, lalu aku jawab kepada mereka :

Baiklah akulah yang akan membantu sehingga Allah mengizinkan bagi siapa yang dikehendaki dan diridhainya,” maka tinggal sekehendak Allah, kemudian bila Allah hendak menyelesaikan makhluknya,

Maka ada seruan “dimanakah Muhammad dan Ummatnya” maka kamilah yang terahir di dunia, dan yang pertama hisabnya pada hari kiamat. Lalu aku berdiri bersama ummatku, maka ummat-ummat itu membukakan jalan untuk kami, sehingga ada suara, hampir saja ummat ini semuanya merupakan nabi-nabi, kemudian aku maju ke pintu surga dan mengetuknya, lalu ditanya :

Siapakah itu?
Jawabku “Muhammad Rasulullah” lalu dibukakan dan segera aku masuk dan bersujud kepada Tuhan serta memuja muji kepada Tuhan dengan pujian yang belum pernah diucapkan oleh seorangpun sebelumku, kemudian aku diperintah

“Angkatlah kepalamu, dan katakan akan didengar, dan mintalah akan diberikan dan berikan syafa’atmu akan diterima” maka aku memberikan syafa’atku pada orang-orang yang didalam hatinya ada seberat dzarrah atau jagung dari iman keyakinan di samping syahadat

Laa ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah

Umar bin Khaththab r.a ketika masuk ke masjid bertemu dengan ka’bul Ahbar sedang memberi nasehat pada orang-orang, maka Umar berkata kepadanya : berilah kami nasihat dan cerita yang dapat menambah takut kepada Allah.

Maka ka’bul Ahbar berkata : sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang dijadikan oleh Allah berdiri tegak tidak pernah membungkukkan punggung mereka, dan yang lain tetap sujud tidak pernah mengangkat kepalanya sehingga ditiupkan sangkakala, dan mereka bertasbih :

Subhanakallahumma wabihamdika ma abadnaaka haqqa ibadatika wa haqqa ma yanbaghi laka an tu’bada
(Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagiMU kami tidak dapat beribadat kepadaMU sepenuh ibadat yang layak kepadaMU, yang layak bagiMU untuk di sembah)

Demi Allah yang jiwaku ada di tanganNYA, neraka jahannam akan diperdekat pada hari kiamat lalu bergemuruh dan bila telah dekat ia bergemuruh dengan satu suara, dan di saat itu tidak ada seorang nabi atau orang yang mati syahid atau siddiq hanya berdoa “ya Allah aku tidak minta kecuali keselamatan atas diriku” sehingga nabi Ibrahim lupa pada Ismail dan Ishak sambil berkata “ya Tuhan aku khalilullah Ibrahim”.

Dan pada saat itu andaikan engkau hai putra Khaththab mempunyai seperti amal tujuh puluh nabi, niscaya kau mengira bahwa dirimu tidak akan selamat.

Maka menangislah semua yang hadir.
Ketika Umar melihat keadaan itu, lalu Umar berkata “

Hai Ka’ab berikan kepada kami kabar yang menggembirakan” maka berkata Ka’ab “sesungguhnya bagi Allah ada 313 syariah tidak seorang menghadap Allah dengan salah satu syari’at itu asal disertai dengan kalimat

Laa ilaha illallah melainkan pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga.

Demi Allah andaikan kamu tahu besarnya Rahmat Allah niscaya kamu malas beramal.

Hai saudara bersiaplah menghadapi hari kiamat itu dengan amal yang shalih, dan menjauhi ma’siat sebab tidak lama kau akan menghadapi hari kiamat dan menyesal terhadap masa hidupmu yang terbuang sia-sia, ketahuilah bahwa bila kau mati berarti telah tiba hari kiamatmu” sebagaimana kata Almughirah bin Syu’bah “
Kamu menantikan hari kiamat, padahal kiamatmu ialah saat kematianmu”

Alqamah bin Qays ketika hadir jenazah lalu ia berdiri di atas kubur dan berkata “

Adapun hamba ini maka telah tiba kiamatnya sebab seorang bila telah mati maka melihat segala persoalan hari kiamat, yaitu surga, neraka, dan malaikat, dan ia tidak dapat berbuat suatu amal, maka ia bagaikan seorang yang berada pada hari kiamat, dan ia akan bangkit pada hari kiamat menurut keadaanya di saat matinya, maka sungguh untung siapa yang penghabisan amalnya kebaikan”

Abubakar Alwaasithi berkata,
Keuntungan yang besar itu dalam tiga, Hidup, mati, dan kiamat.
Adapun keuntungan hidup, yaitu bila digunakan dalam taat kepada Allah, dan keuntungan mati bila ia mati dalam kalimat syahadat
Laa ilaha illallah, dan keuntungan hari kiamat bila bangkit dari kubur disambut dengan berita bahwa surga tersedia untuknya

Yahya bin Mu’adz kdtika di bacakan ayat (yang artinya) :

(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Semurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahannam dalam keadaan dahaga
(QS Maryam : 85-86)

Lalu ia berkata, tenanglah hai manusia, kamu kelak akan di hadapkan kepada Allah berduyun-duyun, dan menghadap pada Allah satu persatu, dan akan ditanya semua amalmu secara terperinci kalimat demi kalimat, sedang para wali dihantar menghadap Allah dengan berkendaraan, dan orang-orang yang durhaka didorong ke neraka jahannam berbondong-bondong. Dan semua akan terjadi bila bumi telah dilenyapkan, dan tiba Tuhanmu sedang Malaikat berbaris, dan dihidangkan jahannam sebagai ancamannya, saudaraku berhati-hatilah kamu dari kengerian sehari yang perkiraanya sama dengan lima puluh ribu tahun, hari yang menggetarkan, hari duka cita dan menyesal, itulah hari yang besar, hari bangkitnya semua manusia untuk menghadap kepada Rabbul ‘Alamin, hari perhitungan, dan pertimbangan dan pertanyaan, hari kegoncangan, yang pasti, yang menakutkan, hari kebangkitan hari dimana tiap manusia akan melihat apa yang dilakukannya, hari dimana semua manusia dalam berbagai bentuk akan melihat amal perbuatannya, hari dimana wajah manusia putih berseri dan lain wajah hitam, hari dimana seseorang tidak dapat menolong kepada lainnya, dan tidak berguna segala tipu daya, hari dimana seorang ayah tidak dapat membantu anaknya sedikitpun, demikian pula anak tidak dapat membantu ayahnya sedikitpun, hadi dimana bahayanya bertebaran meluas, hari dimana tidak diterima udzur orang-orang dhalim, dan tetap mereka mendapat laknat serta siksa yang keji, pada hari dimana tiap manusia harus mempertahankan dirinya sendiri, pada hari dimana tiap ibu akan lalai terhadap bayi yang di susunya, bahkan tiap ibu yang mengandung akan menggugurkan kandunganya, dan orang-orang terlihat bagaikan orang mabuk tetapi tidak mabuk karena minum khamr, hanya karena ngerinya siksa Allah yang sangat keras

Karena itu wahai orang yang sehat akal, hendaknya sabar terhadap penderitaan dunia dalam melaksanakan taat kepada Allah untuk memudahkan bagimu segala kesukaran-kesukaran hari kiamat

Wasalam semoga bermanfaat