Skip to content

NUBUAT ROSUL MUHAMMAD SAW DIKITAB NABI YESAYA

Februari 27, 2017

Oleh : Piter Mochsen [Mualaf Mantan Penginjil]

DENGAN RAHMAT KEAGUNGAN NAMA ALLAH
YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG
PENGUASA PENGHAKIMAN

“Berkumandanglah suara di Gurun Paran dari Kota maupun Desa-Desa Hunian Kedar , bersorak sorailah penduduk perbukitan dan pegunungan meneriakkan pujian yang memuliakan kemunculan Sang Pemimpin ; Yang mendakwakan Penghormatan kepada Tuhan , Api Kepahlawanan yang akan membakar setiap jiwa dipeperangan serta tak akan patah terbunuh ,namun selalu Selamat dan memenangkan peperangan menghadapi musuh musuhnya hingga Hukum Kerajaan Allah ditegakkan ”
[ Yes 42 : 1-13 ]

SESUNGGUHNYA TERDAPAT DARI YANG MEREKA KETAHUI ; PARA PEMBACA KITAB MENGENAL MUHAMMAD SEPERTI PADA ANAK ANAK MEREKA SENDIRI .
Para Ahli pembaca Kitab terdahulu sebenarnya telah mengetahui akan datangnya Rasul terakhir, yakni Muhammad.
Bahkan mereka mengetahui infomasi ini secara jelas dan detail, sedetail mereka mengenal anak-anak mereka sendiri.
Dan dengan petunjuk Firman Allah:
Orang-orang yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui.
[ QS Albaqarah 2:146 ]

FIRMAN ALLAH DIKITAB KITAB PENDAHULU ;
BERULANG ULANG MENGEMUKAKAN MURKA ALLAH BAGI ISRAEL KARENA DOSA MEREKA
Keluaran 33:3
Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Katakanlah kepada orang Israel: Kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika Aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah Aku akan membinasakan kamu ”

* ISRAEL MENGINGKARI ALLAH ,Yes 1: 1-3
Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak; keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umat-Ku tidak memahaminya.”
* ISRAEL,PENDOSA YANG SARAT DENGAN KESALAHAN ; KETURUNAN PENJAHAT
Yes 1:4
* BANGSA YANG SEMAKIN MURTAD,Yes1:5
* ISRAEL MENJADI NEGERI YG SUNYI Yes1:7
* HANYA SEBAGIAN KECIL DARI ISRAEL DIAMPUNI & DIBERI KESELAMATAN,Yes1:9
* ALLAH MENOLAK PERSEMBAHAN KORBAN ISRAEL Yes1: 11
* DOA ISRAEL TIDAK DIDENGARKAN Yes1;15
* ISRAEL NEGERI SUNDAL & KAUM PEMBUNUH Yes1:21
* ISRAEL KEHILANGAN BERKAT ALLAH DAN TIDAK DIAMPUNI Yes22: 5,14
* DOSA SIRIK & MUSRYIK ; PENYEMBAHAN
BERHALA DAN SIHIR TIDAK DIAMPUNI ; ALLAH MENAJISKAN HARTA KEKAYAAN MEREKA .
Yesaya 2:6-9
Sungguh, telah Kaubuang umat-Mu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di Timur dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak.
Negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya; negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya.
Negerinya penuh berhala-berhala; mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya.
Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan — janganlah ampuni mereka!

DIANTARA BENTUK PENEBUSAN DOSA :
BERBUATLAH YANG MAKRUF DAN CEGAHLAH KEMUNGKARAN
BERILAH STATUS KEPADA JANDA2 & BELALAH HAK ANAK YATIM
Yesaya 1:16-18
Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata-Ku. Berhentilah berbuat jahat,
belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam; belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda .
Dan Firman Allah ;
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu):
Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.
[ QS Albaqarah 2 : 83 ]
Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:
“Orang yang bekerja untuk menghudupi waninta –wanita janda dan orang miskin seperti seorang yang berjuang di jalan Allah”

ALLAH MENJANJIKAN PETUNJUK PENEBUSAN DOSA ISRAEL MELALUI SEORANG HAMBA PILIHAN ,SEORANG NABI DENGAN TUGAS SEPERTI MUSA .
RASUL TERAKHIR ; YANG TERKECIL DAN AKAN DIBERI KEMULIAAN TERBESAR UNTUK MENDIRIKAN KERAJAAN ALLAH .
Ulangan 13 :13
Seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya.
Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban.

YESUS MENERANGKAN TENTANG YOHANES SEBAGAI YANG TERBESAR BAHKAN MELEBIHI DIRINYA SENDIRI ,
NAMUN NABI YANG AKAN DATANG KEMUDIAN ; YANG TERAKHIR / TERKECIL DAN AKAN MENJADI YANG “PALING BESAR ”
Matius 11:11
11 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari pada Yohanes Pembaptis, namun yang TERKECIL dalam Kerajaan Sorga [ Sang Mesias ; Nabi TerAkhir ] akan LEBIH BESAR dari padanya.

TIDAK AKAN ADA LAGI NABI DENGAN CIRI DAN TUGAS SEPERTI MUSA YANG BERASAL DARI BANI ISRAIL
Ulangan 34:10-12
Seperti Musa yang dikenal TUHAN dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel, dalam hal segala tanda dan mujizat, yang dilakukannya atas perintah TUHAN di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya,dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel.

=== YESAYA 54 ===
* HAGAR YANG DITINGGALKAN SUAMINYA
* ALLAH MENJANJIKAN KETURUNAN ABRAHAM DARI ISTRINYA HAGAR ; ISMAIL MENJADI BANGSA YANG BESAR ,
PERKEMAHAN SUKU SUKU MEREKA AKAN MENGEMBANG HINGGA MEMPEROLEH WILAYAH BANGSA LAIN.
Yesaya 54:1-3, 11
Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak dari pada yang bersuami, firman TUHAN.
[ Seruan Untuk istri KeDua Abraham ; Hagar dan anaknya Ismail Yang Akan terwujud menjadi Bangsa Besar ]
Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya; panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu!
Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi.

ISMAIL bin ABRAHAM & KETURUNANNYA ;
” BANGSA YANG BESAR ”
DI PEGUNUNGAN PARAN
Kejadian 25:12-13, 15-16
Inilah keturunan Ismael, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sara itu.
Inilah nama anak-anak Ismael, disebutkan menurut urutan lahirnya: Nebayot ; anak sulung Ismael, selanjutnya Kedar [ QURAISY ] Adbeel, Mibsam,
Hadad, Tema ( MADINAH ) , Yetur, Nafish dan Kedma.
Itulah anak-anak Ismael, dan itulah nama-nama mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, DUA BELAS ORANG RAJA , masing-masing dengan sukunya
Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar; ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah.
Maka tinggallah ia di PADANG GURUN PARAN , dan ibunya mengambil seorang isteri baginya dari tanah Mesir.

ALLAH BERSUMPAH MERAHMATI KASIH SETIA BAGI KETURUNAN DARI ISMAIL BIN ABRAHAM ; DENGAN PERJANJIAN DAMAI SEJAHTERA [ ESENSI ISLAM ] ,
SELURUH KETURUNAN ISMAIL DILINDUNGI ALLAH & AKAN MENJADI MURID ; HAMBA ALLAH.
YESAYA 54 : 10 -17
Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi KASIH SETIAKU tidak akan beranjak dari padamu dan perjanjian DAMAI SEJAHTERA KU tidak akan bergoyang, firman TUHAN, yang mengasihani engkau.
Semua anakmu akan menjadi murid TUHAN, dan besarlah kesejahteraan mereka;
engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu.
Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba TUHAN dan kebenaran yang mereka terima dari pada-Ku, demikianlah firman TUHAN.

MUHAMMAD SAW ;
SEORANG RASUL TERAKHIR SESUAI YANG ALLAH JANJIKAN DAN YANG AKAN DIBERI KEMULIAAN TERBESAR, DIMANA MUSUH MUSUH AKAN DITUNDUKKAN DIBAWAH KAKI SANG MESIAS ,
MAKA NABI DAUD MEMANGGILNYA SEBAGAI ” TUAN ”
Yesaya 55 : 3
Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup! Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud.
Mazmur 110:1-3
Pujian Daud ,Demikianlah firman TUHAN kepada tuanku: “Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.”
Tongkat kekuatanmu akan diulurkan TUHAN dari Sion: memerintahlah di antara musuhmu!
Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan; dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun.

SEBAGAI ORANG YAHUDI NABI ISA ;YESUS MENGEMUKAKAN NUBUAT DAUD,,
BAHWA ” SANG MESIAS ” BUKANLAH DARI KETURUNAN DAUD ( YAHUDI )
” JIKA DAUD MEMANGGIL SANG MESIAS SEBAGAI TUAN, MANA MUNGKIN ADALAH ANAKNYA PULA ?”
INI SEKALIGUS MENYANGKAL DIRINYA YANG DISEBUT AKAN MENDIRIKAN KERAJAAN ALLAH , DIMANA:
ALLAH AKAN MENUMPAS MUSUH2 YANG KAFIR HINGGA BERADA DIBAWAH KAKI SANG MESIAS ; MUHAMMAD S.A.W
Matius 22:41-46
Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, kata-Nya:
“Apakah pendapatmu tentang Mesias?
Anak siapakah Dia?”
Kata mereka kepada-Nya: “Anak Daud.”
Kata-Nya kepada mereka: “Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut Dia Tuannya, ketika ia berkata:
Tuhan telah berfirman kepada Tuanku:duduklah di sebelah kanan-Ku,sampai musuh-musuh-Mu Kutaruh di bawah kaki-Mu.
Jadi jika Daud menyebut Dia Tuannya, bagaimana mungkin Ia anaknya pula?”
Tidak ada seorang pun yang dapat menjawab-Nya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepada-Nya.

MUHAMMAD SAW ;
RASUL YANG DITETAPKAN SEBAGAI RAJA ATAS SEGALA BANGSA
Yesaya 55 : 4-5
Sesungguhnya, Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa;
sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kaukenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena TUHAN, Allahmu, dan karena Yang Mahakudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau.

RASUL YANG AKAN SELALU BERHASIL MEMENUHI KEHENDAK ALLAH DAN TIDAK AKAN TERBUNUH .
Yesaya 55 : 11
demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.

RASUL YANG BERSUKA CITA MENGANTARKAN KEMANSYURAN AGAMA ALLAH [ ISLAM ] SEBAGAI TANDA ABADI .
YESAYA 55:11, 13
Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai; gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan.
Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi TUHAN, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap.

MUHAMMAD SAW [ YESAYA 41,42,43 ] ;
* SEORANG PEMBEBAS ; PENYELAMAT YANG DIBANGKITKAN DARI TIMUR , PENUH KETAQWAAN MENYAMPAIKAN FIRMAN HUKUM ALLAH DIKITAB ALQUR”AN .
* RASUL YANG SELALU MEMPEROLEH KEMENANGAN DIPEPERANGAN DAN TIDAK AKAN TERBUNUH .
Yesaya 41:2
“Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja? Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup”

* RASUL YANG MENGEJAR MUSUHNYA HINGGA MELINTASI NEGERI2 ASING ,Yes 41:3
* RASUL YANG TELAH DINUBUATKAN SEJAK AWAL HINGGA TERGENAPI ,Yes41:4
* RASUL YANG MEMPERSATUKAN ORANG MUKMIN DARI SEGALA SUKU DAN MENGGENTARKAN MUSUH ,Yes 41:5-7
* RASUL YANG BERGERAK DARI ARAH UTARA SEBELAH TIMUR UNTUK MEMENUHI MURKA ALLAH MENGHANCURKAN BERHALA2 ,Yes 41: 25-29
Aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang, dari sebelah matahari terbit Aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur.
Sesungguhnya, sekaliannya mereka seperti tidak ada, perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan.

MUHAMMAD SAW ; HAMBA YANG ALLAH PILIH ,PENYABAR DAN TEGUH HATI UNTUK MENYATAKAN HUKUM ALLAH BAGI SEGALA BANGSA ,Yes 42: 1-3
Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku, yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan.
Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum.

RASUL YANG DIBERKAHI KESELAMATAN DAN TIDAK AKAN TERBUNUH HINGGA DITEGAKKANNYA HUKUM DAN RISALAH AGAMA ALLAH ;ISLAM ,Yes 42:4
” Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan TIDAK AKAN PATAH TERKULAI , sampai ia menegakkan hukum di bumi; segala pulau mengharapkan pengajarannya ”

RASUL YANG DIUTUS UNTUK TUGAS PENYELAMATAN DAN MENJADI JANJI
” RAHMAT BAGI SEMESTA ALAM ” Yes 42: 5-7
Beginilah firman Allah, TUHAN, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya:
“Aku ini, TUHAN, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu; Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa,
Dan Firman Allah :
” Dan tiadalah Kami mengutus kamu Muhammad , melainkan untuk menjadi Rahmat Bagi Semesta Alam ”
[ QS An Nabiya 21:107 ]

RASUL YANG AKAN MEMENUHI NUBUATAN PARA NABI TERDAHULU DEMI MENEGAKKAN AGAMA ALLAH YANG TAUHID & MENGHANCURKAN BERHALA BERHALA ,Yes 42; 8-9.
Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau kemasyhuran-Ku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan, hal-hal yang baru hendak Kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, Aku mengabarkannya kepadamu.”

RASUL YANG MEMBERI PETUNJUK KITAB ALLAH UNTUK MENERANGI KEGELAPAN JAHIRIAH DAN MEMPERMALUKAN PENYEMBAH BERHALA ,Yes 42: 16-17
Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak Kulakukan kepada mereka, yang pasti akan Kulaksanakan.
Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan: “Kamulah allah kami!”

* SERUAN KEPADA ISRAEL DAN SEGALA BANGSA UNTUK BERSAKSI BAHWA MUHAMMAD SAW ADALAH HAMBA ALLAH YANG TERPILIH DEMI TUGAS PENYELAMATAN ;
RAHMAT BAGI SEMESTA ALAM.
* ALLAH MEMBUAT KETETAPAN BARU ; KUNCI KERAJAAN ALLAH TELAH DICABUT HAK NYA DARI ISRAEL ,
DAN MENJADIKAN BANGSA PADANG GURUN [ ARAB ] YANG DIPILIH MEMBERITAKAN KEMANSYUHRAN NYA ,Yes 43: 10-21
“Kamu inilah saksi-saksi-Ku,”
demikianlah firman TUHAN, “dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada-Ku dan mengerti, bahwa Aku tetap menyertai Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi.
firman-Nya: “Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala!
Lihat, AKU HENDAK MEMBUAT SESUATU YANG BARU , yang sekarang sudah tumbuh; dimulai ,belumkah kamu mengetahuinya?
Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.
Binatang hutan akan memuliakan Aku, serigala dan unta, sebab Aku telah membuat air memancar di padang gurun [ Zam Zam ] dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihan-Ku [ Bangsa Arab dan Risalah Agama ISLAM ]
umat yang telah Kubentuk bagi-Ku akan memberitakan kemasyhuran-Ku.”

SAAT KEMUNCULANNYA ,NABI ISA ;YESUS MENYAMPAIKAN PESAN YANG SAMA :
” KERAJAAN ALLAH TELAH DICABUT HAK NYA DARI BANGSA YAHUDI ” DAN TELAH DIBERIKAN KEPADA BANGSA LAIN YANG MEWAKILI KEMUNCULAN SANG MESIAS
( DI GURUN PARAN ARABIA )
Matius 21 42 44
Kata Yesus kepada mereka: “Belum pernahkah kamu baca dalam Kitab Suci:Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru:hal itu terjadi dari pihak Tuhan,suatu perbuatan ajaib di mata kita.
Sebab itu, Aku berkata kepadamu, bahwa KERAJAAN ALLAH TELAH DIAMBIL DARIPADAMU ( bangsa Yahudi )
dan akan diberikan kepada suatu BANGSA YANG AKAN MEMENUHI KEINGINAN2 ALLAH,
Dan barangsiapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur dan barangsiapa ditimpa batu itu, ia akan remuk.”

YESUS MENUBUATKAN PINDAHNYA ARAH KIBLAT DARI YERUSALEM KE MEKKAH
· Yohanes, 4 : 21
“ Saatnya akan tiba, bahwa kamu akan
menyembah Bapa bukan digunung ini dan bukan juga di Yerusalem .”

Seperti yang bisa kita temukan dan diketahui dimasa sekarang ini, bahwa satu satunya tempat ; arah kiblat dimana segala bangsa datang berduyun duyun dan melaksanakan ibadah menyembah Allah hanya kita dapati di Kabah ; Rumah Ibadah Allah di tanah Mekkah , Arab.

=== YESAYA 29 ===
TERCENGANG HERAN LAH MEREKA YANG MENYAKSIKAN KEHENDAK ALLAH
Yesaya 29:9-11
Tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata! Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing, tetapi bukan karena arak!

SAATNYA AKAN TIBA BAHWA MASA KENABIAN DAN NUBUATAN DITUTUP
TIDAK ADA LAGI NABI YANG DIUTUS DARI ISRAEL
HINGGA KEDATANGAN NABI YANG TERAKHIR ; MUHAMMAD S.A.W
Sebab TUHAN telah membuat kamu tidur nyenyak; matamu — yakni para nabi — telah dipejamkan-Nya dan mukamu — yaitu para pelihat — telah ditudungi-Nya.
DAN FIRMAN ALLAH :
“Muhammad itu sekali-kali bukanlah Bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” [ QS al-Ahzab: 40 ]

MAKA ALLAH MENAMPILKAN SEBUAH KITAB TERMETERAI [ ALQUR’AN ] YANG MERANGKUM SEMUA NUBUATAN
HANYA HAMBA YANG DIBERI KUNCI HIKMAH; HIDAYAH AKAN BISA MEMAHAMINYA
Yesaya 29:11-16
Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan: “Baiklah baca ini,” maka ia akan menjawab: “Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai”;
dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan: “Baiklah baca ini,” maka ia akan menjawab: “Aku tidak dapat membaca.”

ALQUR”AN,
KITAB YANG ALLAH PELIHARA UNTUK HAMBA YANG HENDAK DISUCIKAN HATINYA
DAN Firman Allah :
” Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.
Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,
pada kitab yang terpelihara (Labuhul Mahfuzh),
tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan hatinya.
Diturunkan dari Allah ; Rabb Penguasa Semesta Alam ”
[ QS Al Waqiah 56:75 ]

MUHAMMAD NABI YANG UMMI DIKITAB PENDAHULU .
Dan Firman Allah :
” Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung ”
[ QS Al Araf 7 : 157 ]

ORANG MUNAFIK MENGINGKARI FIRMAN
ALLAH DAN SEBALIKNYA MENURUTI KARANGAN MANUSIA ,MAKA ALLAH MENGHILANGKAN HIKMAT & KEARIFAN YANG SEBELUMNYA DIANUGERAHKAN BAGI ISRAEL
Yesaya 29 : 13-14
Dan Tuhan telah berfirman:
“Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dari pada-Ku, dan ibadahnya kepada-Ku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan,
maka sebab itu, sesungguhnya, Aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan; hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi.”

CELAKALAH ORANG YANG MENYEMBUNYIKAN KEBENARAN, MEMUTARBALIKKAN FAKTA DAN MENGINGKARI ALLAH .
BAGAIMANA YANG DICIPTAKAN BISA DISAMAKAN DENGAN SANG PENCIPTA ?
Yesaya 29 : 15-17
Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap TUHAN, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata: “Siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita?”
Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu! Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya: “Bukan dia yang membuat aku”; dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya: “Ia tidak tahu apa-apa”?

HUKUMAN ALLAH ATAS KELALIMAN ; MANUSIA YANG SUKA BERDALIH Roma 1:18
Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman.

AZAB ALLAH BAGI KAUM MUNAFIK YANG TIDAK MEMULIAKAN ALLAH
MAKA PIKIRAN MEREKA MENJADI SIA2 ,BODOH DAN GELAP, Roma 1 : 21
Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap.

MEREKA BERGAYA HIKMAT, PADAHAL TELAH MENJADI BODOH , Roma 1 : 22
Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh.

KARENA MEREKA MENSEKUTUKAN ALLAH YANG MAHA GHAIB DAN SUCI SEBAGAI MANUSIA , Roma 1 : 23
Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar.

MAKA AZAB ALLAH MENCEMARKAN DIRI MEREKA; Roma 1 : 24
Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka.

KARENA MEREKA MENYEMBAH MAKHLUK YANG DICIPTAKAN DAN MALAH MELUPAKAN SANG PENCIPTA YANG MULIA ,
Roma 1 : 21
Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya, amin.

NABI ISA ; YESUS MENGECAM ISRAEL
MENGUNGKAPKAN KEMBALI NUBUAT YANG DISAMPAIKAN OLEH NABI YESAYA :
Markus 7:6-9
Jawab-Nya kepada mereka: “Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik! Sebab ada tertulis: Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku.
Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia.”
Yesus berkata pula kepada mereka:
“Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri”

==== YESAYA 21 ===
MUHAMMAD SAW ;
RASUL DARI ARABIA YANG HIJRAH DARI MEKKAH KE MEDINAH, AJAIB
SETAHUN KEMUDIAN MEMENUHI PERINTAH ALLAH BERPERANG DENGAN PASUKAN 300 ORANG MENGALAHKAN PARA PENYEMBAH BERHALA DARI SUKU KEDAR YANG BERJUMLAH RIBUAN PASUKAN.
Yesaya 21 : 13
Ucapan ilahi terhadap Arabia.
Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan!

PERINTAH KEPADA PENDUDUK TEMA ; Medinah , UNTUK MENOLONG RASUL ALLAH ; MUHAMMAD SAW
Yesaya 21 : 14
Hai penduduk tanah Tema [ Medinah ; Kaum Anshar ], keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti!

YANG MELARIKAN DIRI/ HIJRAH DARI INTIMIDASI KEDAR ; QURAISY [ MEKKAH ] ke MEDINAH ; KAUM ANSHAR.
Yesaya 21
Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan.

SETAHUN KEMUDIAN
BERKAT ALLAH KEPADA RASULNYA; MUHAMMAD
AKAN MENGALAHKAN KEMULIAAN KEDAR
( PENYEMBAH BERHALA)
PADA ” PERANG BADAR ”
Yesaya 21
Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku:
“Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar
( Qurais ) akan habis.
Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab TUHAN, Allah yang menciptakan Israel, telah mengatakannya.”

=== YESAYA 60 & 66 ===
BERKAT ALLAH BAGI MEKKAH
DIMANA SEGALA BANGSA AKAN BERDUYUN DUYUN DATANG ,
DOMBA DOMBA KEDAR [ QURAISY ] & NEBAYOT [ PUTRA SULUNG ISMAEL ]
AKAN TERHIMPUN SEBAGAI KORBAN HEWAN TERNAK DIMEZBAH KEPADA ALLAH .
DAN RUMAH IBADAH ALLAH ” KABAH DI MEKKAH ” AKAN DISEMARAKKAN .
Yesaya 60:1-7
Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu.
Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu.
Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu; anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong.
Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu.
Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Syeba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur TUHAN.
Segala kambing domba KEDAR akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan NEBAYOT [ Putra suling Ismail ] akan tersedia untuk ibadahmu; semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah-Ku sebagai korban yang berkenan kepada-Ku, dan Aku akan MENYEMARAKKAN RUMAH KEAGUNGANKU .

PETUNJUK ILLAHI ,
KABAH ; RUMAH IBADAH ALLAH YANG TERAKHIR.
Yesaya 66:1-2
Beginilah firman TUHAN: Langit adalah takhta-Ku dan bumi adalah tumpuan kaki-Ku; rumah apakah yang akan kamu dirikan bagi-Ku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentian-Ku?
Bukankah tangan-Ku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi?
demikianlah firman TUHAN.
Tetapi kepada orang inilah Aku memandang: kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku.

RUMAH IBADAH ALLAH YANG DIBERSIHKAN DARI 360an BERHALA OLEH RASUL MUHAMMAD SAW DAN MENGHADAPI INTIMIDASI SAUDARA2NYA ; KEDAR.
Yesaya 66:5
Dengarlah firman TUHAN, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya! Saudara-saudaramu, yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati nama-Ku, telah berkata:
“Baiklah TUHAN menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu!”
Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu.

KELAK SELURUH UMAT MANUSIA AKAN SUJUD MENYEMBAH ALLAH SAJA .
Yesaya 66:23
Bulan berganti bulan, dan Sabat berganti Sabat, maka SELURUH UMAT MANUSIA AKAN DATANG UNTUK SUJUD MENYEMBAH DIHADAPANKU , firman TUHAN SEMESTA ALAM .

MUHAMMAD ; RAHMAT BAGI SEMESTA ALAM & ISLAM SEBAGAI AGAMA TAUHID
Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya ; Muhammad dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai
[ QS Al Taubah 9:33 ]

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
Katakanlah: “Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah: “Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa. maka hendaklah kamu berserah diri (kepada-Nya)”
Jika mereka berpaling, maka katakanlah:
“Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian ajaran yang sama antara kita dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh?”
[ QS Al Anbya 21:107-109 ]

ISLAM AGAMA SELURUH NABI
Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama Allah dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.
Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang akan diberi petunjuk kembali kepadaNya.
[ QS As Shuraa 42:13 ]

BERSATULAH DALAM TALI AGAMA ALLAH ; ISLAM
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk
[ QS Al Imran 3:103 ]

ALLAH TELAH MENAMAI SEJAK DAHULUNYA BAGI SEMUA UMAT SEBAGAI MUSLIM
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.
Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim.
Dia ; Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua ; Muslim menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali agama Allah.
Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong
[ QS Al Hajj 22:78 ]

DIAWAL PENCIPTAANNYA ,
HAKEKAT JIWA MANUSIA TELAH MENGIKRARKAN TAUHID ; MENG ESA KAN ALLAH SEBAGAI MUSLIM
Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman):
“Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab:
“Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi MengEsakan Engkau “.
(Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak ingkar mengatakan:
“Sesungguhnya kami bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini ; Untuk M engEsakan Tuhan”
[ QS Al Ar’af 7 : 172 ]

AGAMA IBRAHIM ADALAH ISLAM !
IBRAHIM BUKANLAH ORANG YAHUDI DAN BUKANPULA PENGANUT NASRANI,
DAN MENGAPA KALIAN BERBANTAH TANPA DALIL ; PADAHAL TAURAT DAN INJIL DITURUNKAN SESUDAH MASA IBRAHIM !
Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir?
Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka kenapa kamu bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
[ QS Al Imran 3 : 63-65 ]

” SESUNGGUHNYA ALLAH TELAH MEMILIH AGAMA INI BAGIMU ; MAKA JANGANLAH KALIAN MATI KECUALI DIKONDISI BER-AGAMA ISLAM ”
Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh.
Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: “Tunduk patuhlah!” Ibrahim menjawab: “Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam”.
Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya’qub.
Ibrahim berkata:
“Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam”
[ QS Albaqarah 2 : 130-132 ]

MUHAMMAD RAHMAT BAGI SEMESTA ALAM
Dan Firman Allah :
” Dan tiadalah Kami mengutus kamu Muhammad , melainkan untuk menjadi Rahmat Bagi Semesta Alam ”
[ QS An Nabiya 21:107 ]

SELURUH KEHIDUPAN LANGIT & BUMI BERTASBIH KEPADA ALLAH
Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
[ QS Ass Shaff 61 : 1 ]

BINATANG BINATANG ADALAH MERUPAKAN KAUM JUGA
Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.
[ QS An Naml 6 :38 ]

JIN BERIBADAH KEPADA ALLAH
Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan lalu mereka berkata: “Diamlah kamu untuk mendengarkannya”.
Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.
Mereka berkata:
“Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.
Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih
[ QS Al Ahqaff 41 : 29 – 31 ]

MALAIKAT MALAIKAT BERTASBIH KEPADA ALLAH DAN SENANTIASA MEMOHONKAN AMPUNAN BAGI HAMBA HAMBA YANG BERIMAN
“(Malaikat-malaikat) yang memikul ‘Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb-nya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan):
“Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala
Ya Rabb kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga ‘Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang shalih di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,
dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar”.
[ QS. Al Mu’min: 7-9 ]

Bismilahirromanirrohim,
Ya Allah ,,,Limpahkanlah Rahmat bagi junjungan kami Muhammad ; Yang merupakan Lautan CahayaMu
Yang Menyimpan RahasiaMu
Yang menyampaikan KehendakMu
Yang terpilih dari KerajaaanMu
RasulMu Penutup yang Engkau tentukan
Mendirikan KerajaanMu
Yang memenuhi maksud Dari RahmatMu
Jalan bagi Syariat AgamaMu yang Tauhid
Manusia yang menjadi Rahmat bagi seluruh Kehidupan di Semesta Alam ; Yang muncul dari pancaran CahayaMu
dengan Shalawat Yang menghapuskan permasalahan kami ; membuka jalan kami dari kesempitan ; menyelamatkan kami dari keburukan ; menegakkan kami dari ketergelinciran ; Yang Memenuhi hajat hajat kami; dengan Shalawat yang Engkau Ridhai ; Beliau Ridhai dan dengannya Kami DiRidhai , Wahai Rabb Pencipta dan Penguasa Semesta Alam.
Shalawat sebanyak yang meliputi IlmuMu Yang terangkum diKitab KitabMu ; Yang tercatat oleh Firman sesuai KehendakMu ; Yang disaksikan oleh Malaikat MalaikatMu
Shalawat sebanyak Hujan ,bebatuan , pasir , dedaunan ,pepohonan , buih diLautan , air pada semua mata air , sumur sumur ,sungai sungai dan sebanyak Makhluk yang diciptakan oleh Engkau YaAllah ; sejak Awal zaman hingga Akhir Zaman berikut semua peristiwa yang terjadi

Segala Puji Bagi Allah ; Tuhan Semesta Alam Yang Maha Pemurah dan Maha Penyantun .
Segala Pujian Terindah hanya bagi Allah, Rabb Pencipta dan Penguasa Semesta Alam beserta Segala isinya.
Tuhannya para Malaikat , para Nabi dan Rasul,dan Bagi seluruh kehidupan Dunia dan Akherat.
Semoga Allah melimpahkan Rahmat dan Keselamatan Sempurna untuk para Nabi dan rasulNya dan kepada Nabi terakhir ; Muhammad s.a.w beserta seluruh keluarga dan para sahabat
Demikian pula semoga kesejahteraan Dunia dan Akherat dicurahkan kepada Kita
dan Untuk seluruh hamba Allah yang beriman,,,,
Alhamdulillah
Amin.

 

Penulis : Piter Mochsen [Mualaf/ Mantan Penginjil]

Pemilik Group “ISLAM BERSATU MUALLAF BERSERU

13344510_1334325613263884_1223570444668480209_n

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: